top of page

Araştırma ve Analiz
Research and Analysis​Исследования и анализ

komplo-teorileri.jpg

Komplo Teorileri
Conspiracy Theories
Теории заговора

Stratejik Analizlere destek olması açısında Dünya'da olup bitenleri araştırıyoruz ve analiz ediyoruz. Dünyada olup biteni anlamak ve çözümlemek yaşamın gidişatını belirlemektir.

We are researching and analyzing what is happening in the World in terms of supporting Strategic Analyses. To understand and analyze what is happening in the world is to determine the course of life.

Мы исследуем и анализируем то, что происходит на Земле, с точки зрения поддержки стратегического анализа. Понимание и анализ того, что происходит в мире, определяет ход жизни.

alternatif-ve-geleneksel-sifa.png

Bilgi Doğrulama
Information Verification
Проверка информации

Değiştirilmiş, manipüle edilmiş, keyfi menfaat için kavramsal boyutta farklılaştırılmış, içine yanlış ifadeler eklemiş, dine ve bilime uymayan haberleri ve bilgileri tespit etme.

Detecting news and information that has been changed, manipulated, conceptually differentiated for arbitrary benefit, added false statements to it, and does not correspond to religion and science.

Обнаружение новостей и информации, которые были изменены, подвергнуты манипулированию, дифференцированы в концептуальном измерении для произвольного интереса, вставлены в них ложные утверждения и не соответствуют религии и науке.

bilgi-dogrulama.jpg
degerlere-sahip-cikma.jpg

Değerlere Sahip Çıkma
Owning the Values
Отказ от ценностей

Milli, manevi ve dini değerleri belirleyerek sahip çıkma, yaşatma ve yeni nesillere öğretme üzerine çalışmalar. Bizi biz yapan temelleri milletimize yeniden hatırlatma amaçlı bilgiler.

Studies on protecting, preserving and teaching new generations by determining national, spiritual and religious values. Information intended to remind our nation again of the basics that make us who we are.

Исследования по утверждению, поддержанию и обучению новых поколений путем определения национальных, духовных и религиозных ценностей. Информация, призванная напомнить нашей нации об основах, которые сделали нас теми, кто мы есть.

alternatif-ve-geleneksel-sifa.png

Nibiru / Tarık Yıldızı
Nibiru / Tarık Star
Звезда Нибиру / Тарик

Nibiru yani Tarık Yıldızı ile ilgili 7 dilde 40'tan fazla ülkede araştırmalar ve elde edilen bilgileri analiz etme çalışmaları sürdürülmektedir.

Research on Nibiru, that is, the Star of Tarik, is being conducted in more than 40 countries in 7 languages and efforts to analyze the information obtained.

Исследования и работа по анализу полученной информации о Звезде Нибиру, а именно Тарик, ведутся более чем в 40 странах на 7 языках.

nibiru2.jpg
islam-ve-ahir-zaman.jpg

Din ve Ahir Zaman
Religion and the End Times
Религия и последнее время

Ehl-i Sünnet Maturidi İtikadı ve Hoca Ahmet Yesevi anlayışınca dini konularla ve Ahir Zaman ilmi ile ilgilenmekteyiz.

According to the Ahl-i Sunnah Maturidi Itikad and the understanding of Hodja Ahmet Yesevi, we are interested in religious issues and the science of the End Times.

По мнению Ахль-Сунны Матуриди Итикади и Ходжи Ахмета Ясави, мы занимаемся религиозными вопросами и наукой о Вечном времени.

bottom of page