top of page

4 ANA MEZHEPTE MEHDİLİK

HZ. MEHDİ İLE İLGİLİ HADİSLERİN, 4 ANA EHL-İ SÜNNET MEZHEBİNDE (HANEFİ, HANBELİ, MALİKİ VE ŞAFİ) ÜN KAZANMIŞ OLACAK KADAR DOĞRU OLDUĞUNU AÇIKLAYAN EHLİ SÜNNET ALİMLERİ


Ehli Sünnet inancındaki 4 ana mezhep olan Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafi mezhepleri, Hz. İsa’nın ikinci kez gelişi ve Hz. Mehdi’nin ortaya çıkışı konusunda tam olarak ittifak halindedirler. Şia inancında da Hz. Mehdi’nin gelişine inanmak ana bir konu olarak ele alınan bir itikat meselesidir. Müslümanların %98’ini oluşturan Ehli Sünnet ve Şia inancında; yani iki büyük mezhep olan Alevi ve Sünni mezheplerinde, Hz. İsa’nın ve Hz. Mehdi’nin gelişinin doğruluğu ve kesinliği konusunda hiçbir tereddüt yoktur.


Hz. Mehdi ile ilgili hadislerin sayısı o kadar fazladır ki, hem Şii hem de Ehli Sünnet kaynakları olmak üzere; iki İslami fırkanın naklettiği hadisler içerisinde çok az konu bu kadar çok sayıya ulaşmıştır. Şiiler’de, Peygamberimiz (sav)’den ve Ehl-i Beyt imamlarının hepsinden Hz. Mehdi hakkında hadisler aktarılmıştır. Ehl-i Sünnet’in de Resulullah (sav)’tan bu konuda aktardıkları hadisler mütevatir olup, onların ileri gelenlerinin büyük bir bölümü de buna tanıklık etmişlerdir:


Hafız Eskalani “et-Tehzib” c. 9, s. 144’de (Haydar Abad bas.) der ki: “Hz. Mehdi ve onun Ehl-i Beyt’ten olduğu yedi yıl hükümet edeceği, yeryüzünü adaletle dolduracağı, Hz. İsa’nın onunla birlikte zuhur edeceği, Deccal’ı (fikren) öldüreceği, ümmete imamet edeceği ve İsa’nın onun arkasında namaz kılacağına dair Mustafa salla’llâhu aleyhi ve alih ’ten naklolunan hadisler, ravilerinin sayısının çokluğundan mütevatir ve müstefizdir.”

Bunu Suyuti de “el-Havi li-l Fetava” kitabında aynen nakleder.

İbn-i Hacer-i Heysemi, “Es Savaik”, s. 165 (Mısır bas.) der ki: Ebu Hüseyn-i Acuri şöyle der: Hz. Mehdi’nin zuhuru, Ehl-i Beyt’ten olduğu, yeryüzünü adaletle dolduracağı, İsa aleyhi’s-selâm’la birlikte zuhur edeceği ve Filistin topraklarında ki “Bab-ı Led” de Deccal’ı (fikren) öldürmek için ona yardım edeceği, ümmete imamet edeceği ve İsa aleyhi’s-selâm’ın da onun arkasında namaz kılacağına dair Mustafa salla’llâhu aleyhi ve alih’ten naklolunan hadisler, ravilerinin sayısının çokluğundan mütevatir ve müstefizdir.”

Şeblenci “Nur-ul Ebsar”, s. 171’de (Mısır Şa’biyye bas.) der ki: “Hz. Mehdi’nin Ehl-i Beyt’ten olduğu ve yeryüzünü adaletle dolduracağına dair Peygamber salla’llâhu aleyhi ve alih’ten naklolunan rivayetler mütevatirdir ve Deccal’ı (fikren) öldürmek için İsa’ya yardım edeceğini bildiren hadisler de mütevatirdir.” Mısırlı Şeyh Muhammed-i Hanefi “İthaf-u Ehl-il İslam” (el yazma) adlı kitabında der ki: “Hz. Mehdinin zuhur edeceğine dair, Peygamber salla’llâhu aleyhi ve alih’ten naklolunan hadisler mütevatirdir.”

Araştırmacı Muhammed b. Resul Berzenci “el-İşaatu li Eşrat-is Sae” (s. 87, Mısır bas.) adlı kitabında der ki: “Muhammed b. Hasan Esfevi “Menakıb-ı Şafii” adlı kitabında şöyle der: Hz. Mehdi ve onun Peygamber’in Ehl-i Beyt’inden olduğuna dair Resulullah’tan naklolunan rivayetler mütevatirdir.”

Şeyh Muhammed Sabban “İs’afur Rağıbin s.140’da (Mısır bas.) der ki: “Hz. Mehdi’nin zuhuru, Ehl-i Beyt’ten olduğu, yeryüzünü adaletle dolduracağı ve Filistin’deki “Bab-ı Led”de Deccal’ı (fikren) öldürmek için İsa’ya yardım edeceği, ümmete imam olup İsa’nın onun arkasında namaz kılacağına dair Peygamber salla’llâhu aleyhi ve alih ’ten ulaşan hadisler mütevatirdir.”

Süveydi “Sebaik-uz Zeheb” s.78’de (Mısır bas.) der ki: “Alimlerin üzerinde ittifak ettikleri şey şudur ki, Hz. Mehdi ahir zamanda kıyam edecektir ve yeryüzünü adaletle dolduracaktır.”


24 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page