top of page

Ahir Zamanı Anlama

Ahir zaman sürecini iyi bilmemiz gerektiğini her seferinde söyledim. Hala insanlar kendi kafalarından uydurdukları şeyleri anlatıyorlar. Bazıları kadercilik ile bakıyor olaylara. "Allah zaten bir şey yapacaksa nasıl kaçacaksınız, oturun bekleyin" diyorlar. İslam Tasavvufunda böyle bir anlayış yoktur. Allah insanları nefs sahibi yaratmıştır. İnsanların gayretlerine ve dualarına bianen Levh-i Mahfuz denilen kainatın kaderi kitabına günde 360 kere nazar ederek insanların kaderlerini değiştiriyor. Bizim gibi insanlar aklı ve ilmi bilgileri kullanarak ahir zamana hazırlanıyorlar. Buradaki amaç "kıyametten kaçmak" değildir. Bizim gayret içinde olmamızdır. Tembel ve umursamaz kalmamaktır. Allah bizde akıl ve ilim nimetlerini görmek ister. Biz de bunu yapıyoruz. "Zaten kıyamet geliyorsa ne diye uğraşacaksın" diyenler oluyor. Kıyamete daha çok var. Ancak hiçbir hazırlık yapmayan ve birlik oluşturamayan Müslümanlar için de hoş şeyler beklemiyor. Hoca Ahmet Yesevi'ye göre imanın şartları 10'dur. Bunlardan birisi de "akıl sahibi olmak" olarak belirtilmiştir. Akıl sahibi olmak içinse gerçek ve faydalı ilimler öğrenmek gerekir. Zira akıl "öğrenilmiş bilgiler ve edinilmiş tecrübelere, doğrularımızın kaynağı olan referans alanlarına (milli, manevi ve dini değerler, zihniyet, ahlak, kültür, ülküler, menfaat gibi) göre kıyaslama yaparak doğru olanı yanlıştan ayırma ve doğru olanda sebat etme gücüdür.


Bazı insanlar ise "ölelim de kurtulalım" modundalar. Dünyada çektiğimiz sıkıntılar aslında hiçbir şey.. Mezardaki sorgu, hesap günü sorgusu ve hemen sonrasında gelecek cehennem azabı var. Allah mahşerde insanların tekrar dirilmesini emrettiğinde insanlar yerden biter gibi diriliyorlar. Her bir insanın başına melekler geliyor. "Ya Rabbi, ne kadarını cehennemlik ayıralım" diyorlar. Allah "her 1000'de 999'unu cehennemlik ayırın" diyor. Demek ki cennete çok insan giremeyecek ve birçoğu cehenneme gidecek. Kimse kendisine cehenneme gitmeyi yakıştırmaz ama kafası bulanık olup cehennem ehli gibi düşünen ve yaşayan bir sürü insan var. Ölüp gidince kurtulmuyorsunuz, asıl maceraya başlıyorsunuz. Sanki ölünce cennete gitmesi garantiymiş gibi yazan insanlar kendilerine çeki düzen vermelidir.


Burada belirteceğim alametler ve konular 1980'lerde basılan kitaplarda çok güzel anlatılıyordu. Hatta hangi kaynaklarda nasıl anlatıldığı dahi izah ediliyordu. Zamanla o kitapların basımları yapılmaz oldu. Popüler kitaplar basıldı. 30 yıl bu konularda çok yayın okudum. Ancak 3 kere 5000'er kitaplık kütüphanemi bozmak durumunda kaldığım için hangi kitaplarda ne yazıyordu bilmiyorum. Sadece özet olarak aklımda kalanları yazacağım. Siz araştırıp bakarsınız. Şia'ya ait Mehdiyet ve Ahir Zaman konularına hiç girmedim. Onların çoğu sahih değil. Bu olayların hangi sırada olduğunu ve ne zaman gerçekleşeceklerini sormayınız. Ben araştırmacıyım ve analizciyim, Müneccim ya da yıldız falcısı değilim. Lütfen ikisi birbirine karıştırmayınız. Yanıtını bilebileceğim sorular sorunuz. Ahir zamanda meydana gelecek olaylar için Hz.Muhammed (ASM) "ahir zamandaki olaylar başladığında tespih tanelerinin ipinden boşalması gibi ardı sıra gidecektir" demiştir. Yani olaylar "aniden" başlayacak "iç içe olaylar şeklinde" cereyan edeceklerdir. Onun için bugünden iyi kötü tedbirler almanız elzemdir. Kendinizi korumanız için hadislerde bunlar anlatılmıştır. Manevi korunma ise Kur'an ayetlerini okuyarak ve ibadet ederek olacaktır. Mesela; Deccal'ın sizi bulmasını engellemek için "Kehf Suresinin ilk 14 ayetini" sürekli okumanız tavsiye edilmiştir. Eğer "bırakın olacak olanlar olsun" kafası olsaydı dinimizde, ne Allah ve ne de Hz.Muhammed (ASM) bize bunları anlatmazlardı ve korunmamız için bize tavsiyeler vermezlerdi. Mesela Hz.Muhammed (ASM) "ahir zamanda dağda birkaç koyuna bakan çoban, şehirde yaşayandan daha huzurlu olacaktır" diyerek bize yol göstermiştir. İmkanı olan kırsala çıksın demektedir. Sonra "kuraklıktan şehirler boşalacak" ve "şehirlere kötü cinler ve şeytanlar dolup fitne çıkartacaklar" gibi hadisler de bizim ahir zamanda şehirlerde kalmamızın büyük risk içerdiğini anlatmaktadır. Anlayabilene ve ders almasını sevene..


Bu süreç;


A. Alametler


I. Büyük alametler


1. Güneşin batıdan doğması (Nibiru'nun gelişiyle birlikte)

2. Doğudan ve batıdan ateşten sütunların görülmesi

3. Ölümlerin hızla artması; ölenin neden öldüğünü, öldürenin de neden öldürdüğünü bilmemesi

4. Kuraklık ve kıtlık yılları: Üç / yedi sene boyunca yedi iklimde (dünyanın her yerinde) kıtlık meydana gelmesi

5. Üç kere büyük salgın meydana gelmesi

6. Büyük Süfyan'ın çıkması ve Mehdi ile yarışması

7. Mehdi'nin çıkması, savaşları ve sultanlığı (5-7 veya 9 yıl)

8. Alnının ortasında "Kefere" yazılı olan, bir gözü kör, iri yapılı ve Yahudi soyundan gelme Deccal'in çıkması ve dünyayı fitneye boğması

9. Hz.İsa'nın Şam şehrine inmesi ve Mehdi ile namaz kılması

10. Hz.İsa'nın Deccal'i öldürmesi

11. Hz.İsa ve yanındaki bir avuç Müslüman'ın Yecüc ve Mecüc ile mücadelesi

12. Hz.İsa'nın sultanlık devri ve ölmesi

13. Deccal'a uşaklık edenlerin çok olması

14. Müslümanların büyük sıkıntı içerisinde olması

15. Kendini gösterdiğinde Mehdi'ye Müslümanların eziyet etmeleri: Mehdi'nin fiziksel ve ilmi özellikleri vardır. Bazıları şöyledir;

a. Hz.Muhammed'in (ASM) soyundan gelir ve iki kürek kemiği arasında Peygamberlik Mührü vardır. Bu mühür, ona Mehdilik tebliğ edildiğinde ortaya çıkar.

b. Birçok ilmi alanla ilgili bilgi sahibidir ve genel kültürü çok güçlüdür

c. Sofu, yobaz, aşırı uçlara meğleden birisi değildir

ç. Fikri olarak bütün tarikatların ve cemaatlerin ortadan kaldırılıp Muhammedi ahlak ve bilinç ile dinin yeniden ihya edilmesi gerektiğini söyler

d. Müslümanlar ona inanmazlar ve ilk mücadelelerini Müslümanlara karşı yapar

e. Üslubu düzgündür, ona sözlü olarak dahi çok saldıran olmasına karşın o üslubunu ve duruşunu bozmaz

f. İç enerjisi çok yüksektir

g. Yaşı epey olmasına karşın Allah onun çok daha genç görünmesini sağlar ve dahi onu korur

ğ. Onu gerçekten Eren olan kişiler anlar

h. Siyah sancağın gerçek sahibidir (bazı terör örgütleri ve İslami yapılar siyah sancak diye uyduruk şeyler çıkartıyorlar, onların alakası yoktur)

ı. Paraya ve mala meğil etmez

i. Dünyayı fitneye boğanlarla savaşır

j. Babasının adı Abdullah, kendisinin adı Muhammed'dir

k. İslami olmayan sözcükler ve kavramlar kullanmaz, İslami açıklamaların en iyisi ona aittir

l. Üç gece üst üste Ay tutulması olması

m. Dabbet'ül Arz'ın vücuda gelip insanları damgalaması

n. Büyük bir dumanın dünyada her yanı kaplaması

o. Deccal'ın sihir (insanları aldatıcı görsel, işitsel, vs. her şey) ile insanları kandırıp onları cehennem yolcusu yapması


II. Küçük alametler


1. Fuhuşun artması ve alenen yapılması

2. Sapıklıkların ve ahlaksızlığın artması

3. Cehaletin ve ahmaklığın artması

4. Kötü ve liyakatsiz din adamlarının ve liderlerin insanların başına geçmesi

5. Müslümanların 73 fırkaya ayrılması

6. Başıbozuk fikri akımların türemesi

7. Dini ticaretine ve siyasetine kullananların meydana çıkması

8. İnsanların birbirlerini sevmemeleri

9. İnsanların atalarına küfretmeleri

10. İnsan fıtratının değiştirilmesi

11. Münafıkların ve ikiyüzlülerin artması

12. Doğru insanlara itibar edilmemesi

13. İnsanların tamamen dünya hayatına ve menfaatine yönelmesi

14. Çıplaklığın ve teşhirciliğin artması

15. İyi din adamlarına ve liderlere itibar edilmemesi, giderek böyle insanların kalmaması

16. Saygısız, görgüsüz, bozuk üsluplu insanların çoğalması

17. Deve hörgücü gibi baş bağlayan kadınların artması

18. Gösterişçiliğin ve bencilliğin artması

19. Helal ve haram ayrımı yapılmaması

20. Faizciliğin artması

21. Allah'a şükrün ve nimete saygının azalması

22. Fakirlerin gözetilmemesi ve ezilmesi

23. Malın artması

24. Hırsızlıkların artması

25. Kuraklıktan dolayı şehirlerin boşalması

26. Şehirlere kötü cinlerin ve şeytanların akın etmesi, şehirleri koruyan meleklerin şehirlerden çıkması; yaşam alanlarında fitnelerin, kavgaların, çekememezliklerin artması

27. İnsanların şeytanlaşması

28. İslami olanın kötü, kötü olanı İslami gibi gösterilmesi

29. Zinanın artması ve sokaklarda bile yapılması


B. Kıyamet: Bu süreç, İslamiyet'in son altın dönemininin de son aşaması olan Hz.İsa'nın sultanlık devri bittikten sonra 40 yıl kadar sonra başlayacaktır.


1. İnsanların yeniden sapıtması

2. Kur'an'ın hükmünün ve maneviyatının dünyadan kalkması

3. Kabe'nin maneviyatının cennete kaldırılması ve binanın yıkılması

4. Tamamen kurak ve kıtlıkla mücadele eden dünya olması

5. Sur'a 3 kere üflenmesi

6. Güneş'in yağ gibi erimesi

7. Kainatın dürülmesi

8. Bütün ruhların kabzedilmesi ve derin sessizlik


Bu süreç işlerken şu aşamalar meydana gelecektir:


1. Kısmi mücadele ve tarafların birbirini tartması

2. Küreselcilerin projelerine sessizce devam etmesi

3. Çok daha katı ve yıkıcı süreçlerin başlatılması


Türkütopya Toplumu ve Türk Hazırlıkçılar Topluluğu bünyesinde benim düşündüğüm çareler şu şekildedir:


1. Küreselcilere karşı kısmi mücadele ve sistemli bir organizasyon çatısı kurulması: 2019-2022 yılları arasında bu süreç yaşandı ve başarısız olundu.


2. Nibiru'ya, kuraklık-kıtlık yıllarına ve küreselcilerin yeni yıkıcı hamlelerine karşı gard alma ve kırsala çekilme: Biz şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. 2023 ve 2024 yıllarında bu aşama şekillenecektir.


3. Büyük savaşlara (Rum-Müslüman savaşları ve Melheme-i Kübra) hazırlanmaSavaşların açılımını yaparsak:


1. Rum-Müslüman Savaşları: Şu anda Rumları temsil eden Yunanistan ile Kıbrıs Rumları, Müslümanları temsil eden Türkiye ve Kıbrıs Türkleri görülüyor. En yakında olan ve birbirlerine girmek için fırsat kollayan bunlar. Yunanistan 150+ Türk adasını ve kayalığını zaptti zaten. Yunan askerleri sürekli olarak Türklere ateş açıyor veya tacizde bulunuyor. Yunanlıların arkasında ABD, İngiltere ve Avrupa Monarşik aileleri bulunuyor. İngiltere'nin müstakbel kralığı Charles'in babası da Yunanlı idi. Yani Türkiye ile Yunanistan savaşa girerse İngiltere ve İngiliz Devletler Topluluğu ülkeleri ile ve dahi birçok Avrupa Monarşik ailesi ile de savaşmak söz konusu olacaktır.


Müslüman alimlerin anlattıklarına göre Türkiye ile Yunanistan ilk savaşı sonrası İstanbul dahil Trakya ile Ege'de bazı yerler Yunanistan'a geçecek. İkinci savaşta ise bu yerler geri alınacak ancak 6 ay kadar sonra.. Yani en az 2 tane savaş var.


2. Melheme-i Kübra: Üçüncü Dünya Savaşı olarak ta geçer. Bazıları Birinci ve onu takiben gelen İkinci Dünya Savaşı'nı Melheme-i Kübra olarak gösterir. Ancak bu, doğru değildir. Bu savaş Amik Ovası'nda başlayacak. Rus Ordusu bu ovaya inecek, Çin Ordusu yola çıkacak ama Allah onları helak edecek, batı orduları gelecek, İsrail gelecek.. Bu kadar çok devletin küçücük bir ovaya sığmasının tek bir yolu vardır. O da savaşın eski usülde yani yay-ok ve kılıç ile yapılacak olmasıdır. Nibiru'nun gelişiyle birlikte teknoloji ortadan kalkacağı için dünya savaşına devletler eski silahlarla girecekler. 2 milyara yakın insan bu savaşta ölecek. Savaş Amik Ovası'nda "resmen" başlayacak ancak onun öncesinde de dünyanın farklı yerlerinde bu savaşın başlamasına zemin hazırlayacak olaylar meydana gelecek. Yani iç karışıklıklar ile lokal savaşlar.


Melheme-i Kübra 3 adet savaştan müteşekkildir. İlk savaşta Müslüman Ordusu ile Kafir-Münafık Ordusu karşı karşıya gelecek, Müslümanlar yenilip geri çekilecekler. İkinci savaşta iki taraf yenişemeyecek ve geri çekilecekler. Üçüncü savaş başlarken Mehdi ile komutanları çıkıp Müslüman Ordusu'nun başına geçecek. Üçüncü savaş ile birlikte Müslümanlar galip gelmeye başlayacaklar.


Mehdi bu savaşa çıkmadan önce sancağı ile birlikte İstanbul kıyılarına kadar gelecek. Sancağını deniz kıyısına saplayıp yıkılmış İstanbul'a bakacak. Abdest alıp namaz kılacak. Buradan anlıyoruz ki; büyük İstanbul Depremi de Melheme-i Kübra başlamadan önce olacak.
DEĞERLENDİRME:


8 milyar insan çok fazla. Dünyanın kaynaklarının yetip yetmemesi açısında değil. Niteliksiz ve kalitesiz insanlar çoğaldı. 6-7000 yıl önce Türklerin 1 milyonu geçen, firavunların 2 milyonu geçen orduları vardı. Dünya nüfusu ise milyar seviyelerine defalarca kez çıktı. Ancak savaş, kıtlık, doğanın yok edilmesi, cehaletin artması, vs. insanların sonunu getirdi. Hz.İsa zamanında 1 milyon insan vardı. Eğer ki 2000 yıl içinde hiçbir sorun çıkmasaydı dünya nüfusu 150 milyara gidiyor olacaktı. Ama şu anda 8 milyar civarındadır. Birbirini çekemeyen, birbirine zulmeden, ahlaksızlıkta ve bilinçsizlikte yarışan, okuyarak cahil kalan, nefsinin kölesi olmuş insanlar elbette ki Allah'ın sevdiği türden kullar değildir. Kendisine dindar diyen insanların dahi pek çoğunun artık dinle çok ilgilerinin kalmadığını görüyoruz. İnsanın insana yaptığı zulmü doğada hiçbir canlı yapmıyor. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok ama Türk'ün en büyük düşmanı da yine Türkler.. Binlerce yıllık tarihimizde milletimiz sürekli birbirini aşağı çekmeye ve kendisi üstün gelmeye çalıştı durdu yani birbirine zulmeden anlayışlar gelişti. Büyük Kağanlar çıkıp milleti millet haline getirdi ve ülkü verdi, milleti yok olmaktan kurtardı. Küresel Elitler ve Küreselciler şeytana hizmet ediyorlar ve insanlığa düşmanlar. Onlarca proje uyguluyorlar. Allah izin vermeseydi ve istemeseydi onlar asla hiçbir şey yapamazlardı. Onlar sadece bir vesiledir. Onların yaptıklarını elbette onaylamıyoruz. Bugün milletimize tutunacak dal olması için türlü çalışmalar içindeyiz. Eğer ki şeytani olanları destekliyor olsaydık bugünkü çalışmalarımızın hiçbirini yapmazdık. "Kula bela gelmez Hakk (Allah) yazmadıkça, Hakk bela yazmaz kul azmadıkça" sözünü hatırlayın. Bugün korunduğunuzu hissediyorsanız Allah'ın merhameti ve keremi üzerinizedir. Ama belalara müptela olmuşsanız da demek ki yaşamınız doğru değildir. Esas olan iman ile ölebilmektir. Şeytanlar şeytanlığını yapacaklar, Müslümanlar da bilinçli yaşayacaklar. Elbette ki Ahir Zaman süreci içerisinde çeşitli vesilelerle Allah dünya nüfusunu azaltacak. Hz.isa ve yanında kalan bir avuç Müslüman son insanlık kırıntısı olarak Yecüc ve Mecüc belasına karşı koyacaklar. Onlardan başka insan dünyada kalmamış olacak. Demek ki insan sayısını hızla azaltan olaylar vuku bulacak. Peki, Hz.İsa'nın yanında kimler olacak? Akıllı, ferasetli, basiretli, ilimlerle hareket eden, ahir zamanı anlayabilmiş insanlar.. En azından doğru yolda yaşayıp dayanabildiği kadar kötü zamanlara dayanıp mücadele edebilen bilinçli Müslümanlar da İnşallah iman ile dünyadan ayrılıp gidebilecekler. Münafıklığın arttığı bir zamanda ise her Allah diyenin samimi Müslüman olmadığını bilmekteyiz. Küresel Elitleri ve Küreselcileri asla desteklemiyoruz ancak insanlığın da gerçekten çok bozulduğunu ve Allah'ın artık buna bir son vereceğini idrak edebiliyoruz. Biz niyetimizi, safımızı ve istikametimizi düzeltmekle mükellefiz.


56 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Üç tarafımız deniz ama balık yiyemiyoruz..

Norveç'te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor. Türkiye'de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor! Barbun Senegal'den geliyor. Kalamar Hindis

Türkütopya Global Altyapıları

Kaotik afetler ve felaketler meydana geldiğinde milletimizin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını sağlamak üzere Türk Töresi, Örf ve Ananesi dahilinde hareket edecek olan yapılardır. Cesur ve akı

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu (THT)

BAT tarafından yapılan yayın ve oba çalışmalarından haricen Türk Hazırlıkçılarını bir topluluk altında birleştiren yapıdır. Buradaki amaç; BAT'a ait özel çalışmaların herkese açık hale gelmesi ve sohb

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page