top of page

İSTANBUL'A "YİNE" METEOR DÜŞTÜ / A METEOR "AGAIN" FELL ON ISTANBUL

Son 3 ay içerisinde 7-8 meteor düşmesi vakası var. Daha kısa zaman aralığında meteor düşme sayıları artıyor.


Saat 02:30 civarı başta İstanbul olmak üzere Yalova, Kocaeli civarından çok net bir meteor düşüşü gözlemlendi. Hatta Üsküdar civarında meteor düşüşü esnasında bir gürültü duyulduğu da aktarılıyor.


Meteor düşmesi neden oluyor?


Nibiru'nun kuyruklarının hizalandığı yerlere savrulma neticesi meteor fırlatması meydana geliyor. Yani Nibiru'nun kuyruklarının yörüngesel hareketi dahilinde hizalanan yerlere meteor düşüyor. Önümüzdeki zamanlarda bu meteor düşmelerine ateş topu, asteroit ve meteor yağmurları ile demir oksit ve asit yağmurları da eşlik edecektir.


Nibiru'nun meteor fırlattığı yerlerdeki tehlike nedir?


Meteor düşen yerlere elektromanyetik şok dalgaları, radyasyon, çok yüksek frekanslar da geliyor. Dolayısıyla bölgedeki su kaynaklarının daha hızlı kuruması, bitki örtüsünün ve hayvanların ani ölümleri, deprem fay hatlarının tetiklenmesi, tsunamiler, heyelanlar, dağ yıkılmaları, manyetizmaya bağlı çökmeler, obruk oluşumları yoğun şekilde görülecektir.


Daha önceden bu kadar meteor düşmesi var mıydı?


Daha önceden bu kadar meteor düşmesi yoktu. Zaten dünya çapında mteor düşan alanları inceleyen merkezler bulunmaktadır. Bu merkezlerin verilerini incelerseniz Türkiye'de Güneydoğu Anadolu'ya ve Doğu Anadolu'ya az sayıda meteor düşüşü kayıtları olduğunu görürsünüz. Son 2-3 yıldaki gelişmeler sıradışıdır.


Nelerdeki değişimleri sürekli kontrol etmeliyiz?


Bölgede plazma deşarjlarına, İyonosferin ve Toprağın iyon / elektrik yüklenmelerine, manyetik alan bozulmalarına karşı hayvan hareketlerindeki ve göçlerindeki değişimlere, Manyetosfer yırtılmalarının bölgeye olan etkilerine, çok yüksek ısı artışlarına veya ısı düşüşlerine dikkat edilmesi şarttır.


İstanbul'un manyetizma açısından dezavantajı nedir?


1980'lerde hazırlanmış MTA'nın Türkiye Manyetizma Haritası'nı incelerseniz İstanbul'un kuzey yarısının manyetizma açısından en yüksek seviyede güçlü olduğunu anlarsınız. 40 yıl içerisinde dünyada metal ve elektrik kullanımı aşırı derecede artmıştır. Dolayısıyla şu anda bütün Türkiye gibi İstanbul da en üst seviyede tehlike altındadır. Zira demir alaşımlı manyetizma özellikli Nibiru gök cisimleri (asteroit, meteor, ateş topu) dünyanın yüksek manyetizma alanlarına yönelmekte zorlanmamaktadır.Değerlendiren: Bülent Abdullah Turgut

Tarih: 07 Ağustos 2023*******


There have been 7-8 meteorite falls in the last 3 months. The number of meteor falls in a shorter time December is increasing.


At about 02:30, a very clear meteor fall was observed from around Yalova, Kocaeli, especially Istanbul. It is even reported that a noise was heard during the meteor fall near Üsküdar.


Why does a meteor fall happen?


A meteor launch occurs as a result of being thrown to the places where Nibiru's tails align. In other words, the meteor falls into places aligned with the orbital motion of Nibiru's tails. In the coming times, these meteor falls will also be accompanied by fireballs, asteroids and meteor showers, as well as iron oxide and acid rains.


What is the danger in the places where Nibiru throws meteors?


Electromagnetic shock waves, radiation, very high frequencies also come to the places where meteors fall. Therefore, faster drying of water resources in the region, sudden deaths of vegetation and animals, triggering of earthquake fault lines, tsunamis, landslides, mountain collapses, collapses due to magnetism, sinkhole formations will be observed intensively.


Have there ever been so many meteor falls before?


There have never been so many meteor falls before. There are already centers around the world that study mteor falling areas. If you examine the data of these centers, you will see that there are few records of meteor falls in Southeastern Anatolia and Eastern Anatolia in Turkey. The developments in the last 2-3 years are unusual.


What changes should we constantly check for?


It is essential to pay attention to plasma discharges in the region, ion / electrical charges of the Ionosphere and Soil, changes in animal movements and migrations against magnetic field disturbances, the effects of magnetosphere ruptures on the region, very high temperature increases or decreases.


What is the disadvantage of Istanbul in terms of magnetism?


If you examine the Turkiye Magnetism Map of the MTA prepared in the 1980s, you will understand that the northern half of Istanbul is strong at the highest level in terms of magnetism. within 40 years, the use of metals and electricity in the world has increased excessively. Therefore, Istanbul, like the whole of Turkey, is currently in the highest level of danger. Because Nibiru celestial objects with iron alloy magnetism (asteroid, meteor, fireball) have no difficulty in heading to the high magnetism areas of the world.Reviewed by: Bülent Abdullah Turgut

Date: August 07, 2023
109 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page