top of page

MEHDİLİĞİN KESİNLİĞİ

EHLİ SÜNNET MEZHEPLERİNDE, MEHDİLİK İLE İLGİLİ PEYGAMBERİMİZ (SAV)’DEN NAKLEDİLEN SÖZLERİN KESİNLİK KAZANDIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ


Ehli Sünnet’in hafız ve ravileri (rivayetleri nakleden kişileri) yüzlerce hadis, tefsir (İslami yorum), kelam (Allah’ın varlığı, sıfatları ve İslam’ın doğruluğundan bahseden ilim), irfan (kültür), tercüme, sözlük ve tarih kitaplarında Hz. Mehdi hadislerini rivayet etmişlerdir. Bunlardan bazıları şunlardır:

1-Buhari, Sahih‘inde.2-Müslim b. Haccac, Sahih‘de.3-Buhari, Tarih-i Kebir‘de.4-Ebu Davud, Sünen‘de.5-İbn-i Mace, Sünen‘de.6-Hakim, Müstedrek‘te.7-Ahmed b. Hanbel, Müsned ve el-Cem’u Beyn’es Sihah‘da.8-Tirmizi, Sahih‘inde.9-İbn-i Kesir, el-Bidayetu ven Nihaye‘de.10-Ayrıca, Nihayet-ul Bidaye‘de.11-Zehebi, Mizan-ul İtidal‘da.12-Ayrıca, Tezkiret-ul Huffaz’da.13-Ayrıca, Lisan-ul Mizan‘da.14-Ayrıca, Tarih-ul İslam‘da.15-Ayrıca, Telhis-ul Müstedrek‘de.16-Muttaki, Kenz-ul Ummal‘da.17-Ayrıca, Muntahab-ı Kenz-ul Ummal‘da.18-Ebu Nuaym, Hilyet-ul Evliya’da.19-Muhibbuddin Hatip, Zahair-ul Ukba‘da.20-Ayrıca, Riyaz-un Nazıra‘da.21-Yusuf b. Yahya Mukaddesi, Akd-üd Dürer‘de.22-Beyhaki, el-İtikad‘da.23-Ayrıca, el-Bas’u ve’n Nüşur‘da.24-Hamidi, el-Cem’u Beyn’es Sahihyen‘de.25-Heysemi, Mecme-uz Zevaid‘de.26-Taberi, Mucem-us Sağir’de.27-Hatib, Tarih-i Bağdad‘ta.28-İbn-i Esir, En Nihaye’de.29-Eskalani, el-İsabe’de.30-Ayrıca, Tehzib-ut Tehzib’te.31-İbn-i Asakir, Tarih-i Dimeşk’de.32-İbn-i Esir, Usd-ul Gabe’de.33-Diyarbekri, Tarih-ul Hamis’de.34-İbn-ül Cevzi, Tezkire’de.35-İbn-i Hallikan, Vefeyat-ul A’yan’da.36-İbn-i Hacer, Savaik-ul Muhrika’da.37-İbn-i Teymiyye, Minhac-us Sünne’de.38-Suyuti, Cami-us Sağir’de.39-Semhudi, Cevher-ul Akdeyn’de.40-Zeyni Dahlan, Siret-un Nebeviyye’de.

21 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page