top of page

Neşir toplumy sowgat

Mazmun önümçiliginde meni goldajak adamlara uly neşir bererin. Nibirunyň gelýän wagty pub toplumyny ulanyp bilersiňiz. Işim köp bolansoň, kän sorag bermäň. Internetde gözleg geçiriň we näme edip biljekdigiňizi pikirleniň. Sosial media neşirinde işleýän adamlaryň ýazgylaryna göz aýlaň.Esasy mowzuklar:


1. Betbagtçylyklar we betbagtçylyklar: Betbagtçylyklar we betbagtçylyklar görnüşleri olara garşy görülip bilinjek çäreler, betbagtçylyklar we betbagtçylyklar wagtynda näme etmeli we näme etmeli däldigi barada ýeke-ýekeden girizilýär.


2. Diri galmak we Bushcraft: Tebigatdaky durmuşda we ýabany tebigatda adam hereketleri üçin peýdaly boljak kyn şertlerde diri galmak temalary.


3. Taýýarlyk: Taýýarlyk we türk taýýarlyk jemgyýeti näme.


4. Tebigatda iýmit tapmak: Tebigy baýlyklary ulanmak we olary ulanmak tebigatda iýmit tapmak.


5. Adaty lukmançylyk: Türk we Hun adaty lukmançylygynyň tanyşdyryşlary, amalyýetleri, bejergileri.NIBIRU:


Elbetde, çap etjek mowzuklaryňyzyň biri Nibiru.


Taryhda Nibiru: Nibiru hakda taryhy çeşmelerde gürrüňler. Nädogry ynançlardan daşlaşman bilim bermek.


Adam resurslarynda Nibiru: Dürli siwilizasiýa gatlaklarynda Nibiru hakda halk ertekileri we sözler.


Dini çeşmelerde Nibiru: Dürli dinlere we ynançlara degişli çeşmelerde Nibiru hakda aýdylýanlar.


Nibiru synlary: Zeta jemgyýeti we beýleki çeşmeler bilen paýlaşylan suratlar, Eartheriň Scienceer ölçegleriniň üýtgemegi, kosmosyň üýtgemegi, atmosferadaky we ýerdäki hadysalar.Okuwçylar:


1. Slaýdşow wideolary: Adatça 1 minutdan köp bolmaly däl.


2. Gysga wideolar: 10-15 minutdan geçmeýän wideolary özüňiz redaktirläp taýýarlap bilersiňiz.


3. Maglumat wideo: writtenazan we düşündirilen temalary öz wideolaryňyzda düşündirip bilersiňiz. Özüňizi surata düşürýärsiňiz we mümkin bolsa awtorlyk hukugy bolmadyk suratlar we goşmaça wideolar bilen doldurýarsyňyz.


4. Netijeli geň galdyryjy iş: Öz öndürijiligiňizi ulanyň.


5. 1 minut we Wideo astynda: Gysga söz bilen taýýarlan gysga maglumat wideosy. Mysal üçin; Betbagtçylygyň we betbagtçylygyň her görnüşi üçin aýratyn wideo bolup biler. Haýsy kategoriýada we haýsy mowzukda wideo taýýarlajakdygyňyz size bagly.Üns beriň:


1. Ulanjak maglumatlaryňyz, şekilleriňiz we aýdym-sazyňyz awtorlyk hukugynyň eýelerinden bolmaly däldir. Youtube mazmunyny öndürmek düzgünlerine üns bermeli.


2. Taýýarlajak neşirleriňiz, hünärli bolmasa-da ünsli we özboluşly bolmaly.


3. Taýýarlan neşirleriňizdäki sözlerimi we sözlerimi ulanmalysyňyz. Başga adamlaryň sözlerini ulanmaly däl. Ilki bilen ýazmaça tekst taýýarlap, çeper edebiýatdan geçmek has gowudyr.


4. Işiňiz barada maslahat gerek bolsa, internet işimde kömekçime habar iberip bilersiňiz.


5. Wideoňyzyň başynda "Türkutopiýa jemgyýeti" we "Türk taýýarlaýyş jemgyýeti" we "Bülent Abdullah Turgutyň rugsady we goldawy bilen" teksti we nyşanlary ýazylmaly. Wideonyň arka tarapynda "Bu wideonyň ähli hukuklary Bülent Abdullah Turguta degişlidir" diýen ýazgy bolmaly. Wideoňyzyň dilden aýdylmagyny tamamlamazdan ozal "bu wideonyň ähli hukuklary Bülent Abdullah Turgut-a degişlidir" diýmeli. Teksti wideonyň öňünde birnäçe sahypa / slaýd hökmünde ýerleşdirip bilersiňiz we şu ýerde öz adyňyzy we familiýaňyzy ýazyp bilersiňiz. Hakyky adyňyzy ulanmak islemeýän bolsaňyz, kod adyňyzy ýa-da ulanyjy adyňyzy ýazyp bilersiňiz.


6. Neşirleriňiz iberilenden 1 hepde soň tassyklanýar. Professional eserlere garaşmaýarys, ýöne başga ýerlerden sitata, erbet, ýalňyş eserleri islemeýäris. Yhlasly we dogry işleýän bolsaňyz, tassyklamaly.Baýraklar:


250 bal ýeteniňizde, neşir toplumyny ibererin.


1. Slaýdşow wideosy: 5 bal

2. Gysga wideo: 10 bal

3. Maglumat leksiýasynyň wideosy: 25 bal

4. Netijeli geň galdyryjy okuw: 20 bal

5. 1 minut we Wideo astynda: 5 balGiriş:


Arza bermegiň zerurlygy ýok. Okuwyňyza başlaň we taýýarlan zatlaryňyzy bize iberiň. Olary birin-birin iberip bilersiňiz, olaryň gutarmagyna we iberilmegine garaşmak hökman däl. Enjamyňyzda iberýän ýaýlymlaryňyzyň göçürmesini saklaň ýa-da ätiýaçlyk enjamyna ýa-da buluda ýükläň. Ballaryňyzyň haçan gutarandygyny barlamak gowy bolar. Wagt ýok. Nibiru ýüze çykýança. Emma howlukma. Kwota dolmanka hasaba alalyň.


“Yandex Disk”, “Google Drive”, “Dropbox”, “pCloud” ýaly bulut giňişliginde hasap açyň. Taýýarlan zatlaryňyzy bu ugurda açjak bukjanyňyza ýükläň. Dürli neşirleri taýýarlan bolsaňyz; Esasy bukjany açyň we aşakdaky atlar bilen aýratyn bukjalary açyň: "Gysga", "Maglumat", "Slaýd", "Täsinlik", "1Minute". Öý bukjasynyň baglanyşygyny maňa iberiň. Öý bukjasynyň baglanyşygynyň paýlaşylandygyna göz ýetiriň. Papka baglanyşygyna basanymda, faýllaryňyzy görüp bilerin.Salgy nirä ibermeli:
1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Almanya'da da obruklar oluşuyor

A massive #sinkhole has appeared in a field in# Lingenfeld, #Germany, measuring 2 meters in diameter and over 20 meters deep. It’s a stark reminder that the earth beneath our feet isn’t always as stab

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page