top of page

Nibiru Info - 2

2. Jeolojik Katmanlardaki Toprak Stresi


Nibiru'nun 3600 yıllık yörüngesel hareketi esnasında Dünya'ya etkilerini araştıran bilim insanları çarpıcı bulgulara rastladılar.


Carlos Munoz Ferrada ile ilgili bir makaleden alıntı:


"Daha ileriye bakmak: Glaciolus Laboratuvarı'ndan Michel R. Legrand ve Robert J. Delmas Gía y Geofísica del Ambiente, Oksijen 18 ve iyonik bileşenler Na NH4 ve Ca2 ve H ve Cl ve NO3 ve SO4'ün varyasyonlarını grafikledikleri Son 30.000 Yıldaki Dört Buz Örneğinde Çözünür Safsızlıklar adlı bir makale yayınladı. İyonik bileşenin her seviyesi ve O18 seviyeleri için zaman ölçeği 30.000 yıl öncesine kadar gider. Grafik MÖ 5200, MÖ 8800, MÖ 12400, MÖ 16000, MÖ 19600 yıllarındaki eşleşmeleri göstermektedir. Tüm bu olaylar büyük bir jeolojik strese sahipti."ENGLISH - DEUTSCH - РУССКИЙ


Nibiru Info


2. Bodenspannung in geologischen Schichten


Wissenschaftler, die die Auswirkungen von Nibiru auf die Erde während seiner 3600-jährigen Umlaufbahn untersuchten, stießen auf bemerkenswerte Ergebnisse.


Auszug aus einem Artikel über Carlos Munoz Ferrada:


„Im weiteren Blick: Michel R. Legrand und Robert J. Delmas Gía y Geofísica del Ambiente des Glaciolus Laboratory, wo sie die Variationen von Sauerstoff 18 und den ionischen Komponenten Na NH4 und Ca2 und H und Cl und NO3 und SO4 im Letzten aufzeichnen 30.000 Jahre. In seinem Beispiel veröffentlichte er einen Artikel mit dem Titel Soluble Impurities. Die Zeitskala für jedes Niveau der ionischen Komponente und O18-Niveaus reicht bis 30.000 Jahre zurück. Die Grafik zeigt die Übereinstimmungen in 5200 v. Chr., 8800 v. Chr., 12400 v. Chr., 16000 v , 19600 v. Chr. All diese Ereignisse hatten eine große geologische Belastung zur Folge."-------Nibiru Info


2. Напряжение грунта в геологических слоях


Ученые, изучающие влияние Нибиру на Землю во время ее 3600-летнего орбитального движения, пришли к поразительным выводам.


Выдержка из статьи о Карлосе Муньосе Ферраде:


«Глядя дальше: Мишель Р. Легран и Роберт Дж. Дельмас Гиа и геофизика дель Амбиенте из лаборатории Glaciolus, где они наносят на карту изменения кислорода 18 и ионных компонентов Na NH4 и Ca2 и H и Cl и NO3 и SO4 в последнем 30 000 лет. В своем примере он опубликовал статью под названием «Растворимые примеси». Временная шкала для каждого уровня ионного компонента и уровней O18 восходит к 30 000 лет. На графике показаны совпадения в 5200 г. до н.э., 8800 г. до н.э., 12400 г. до н.э., 16000 г. до н.э. , 19600 г. до н.э. Все эти события вызвали большой геологический стресс».---------Nibiru Info


2. Soil Stress in Geological Layers


Scientists investigating the effects of Nibiru on Earth during its 3600-year orbital movement came across striking findings.


Excerpt from an article on Carlos Munoz Ferrada:


"Looking further: Michel R. Legrand and Robert J. Delmas Gía y Geofísica del Ambiente of the Glaciolus Laboratory, where they chart the variations of Oxygen 18 and the ionic components Na NH4 and Ca2 and H and Cl and NO3 and SO4 in the Last 30,000 Years. In his example, he published an article called Soluble Impurities. The timescale for each level of the ionic component and O18 levels goes back to 30,000 years. The graph shows the matches in 5200 BC, 8800 BC, 12400 BC, 16000 BC, 19600 BC All these events caused a great geological stress had it."


6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Üç tarafımız deniz ama balık yiyemiyoruz..

Norveç'te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor. Türkiye'de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor! Barbun Senegal'den geliyor. Kalamar Hindis

Türkütopya Global Altyapıları

Kaotik afetler ve felaketler meydana geldiğinde milletimizin birliğini, beraberliğini ve dayanışmasını sağlamak üzere Türk Töresi, Örf ve Ananesi dahilinde hareket edecek olan yapılardır. Cesur ve akı

Türk Hazırlıkçılar Topluluğu (THT)

BAT tarafından yapılan yayın ve oba çalışmalarından haricen Türk Hazırlıkçılarını bir topluluk altında birleştiren yapıdır. Buradaki amaç; BAT'a ait özel çalışmaların herkese açık hale gelmesi ve sohb

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page