top of page

Satan / Şeytan

Güncelleme tarihi: 7 Kas 2023Illustration of the Devil on folio 290 recto of the Latin, Bohemian Codex Gigas, dating to the early thirteenth century


On üçüncü yüzyılın başlarına tarihlenen Latince Bohem Kodeksi Gigas'ın 290. folio recto'sundaki Şeytanın illüstrasyonuSatan, [a] also known as the Devil, [b] and sometimes also called Lucifer in Christianity, is an entity in Abrahamic religions that seduces humans into sin or falsehood. In Judaism, Satan is seen as an agent subservient to God, typically regarded as a metaphor for the yetzer hara, or "evil inclination". In Christianity and Islam, he is usually seen as a fallen angel or jinn who has rebelled against God, who nevertheless allows him temporary power over the fallen world and a host of demons. In the Quran, Shaitan, also known as Iblis, is an entity made of fire who was cast out of Heaven because he refused to bow before the newly created Adam and incites humans to sin by infecting their minds with waswās ("evil suggestions").


A figure known as ha-satan ("the satan") first appears in the Hebrew Bible as a heavenly prosecutor, subordinate to Yahweh (God), who prosecutes the nation of Judah in the heavenly court and tests the loyalty of Yahweh's followers. During the intertestamental period, possibly due to influence from the Zoroastrian figure of Angra Mainyu, the satan developed into a malevolent entity with abhorrent qualities in dualistic opposition to God. In the apocryphal Book of Jubilees, Yahweh grants the satan (referred to as Mastema) authority over a group of fallen angels, or their offspring, to tempt humans to sin and punish them.


Although the Book of Genesis does not mention him, Christians often identify the serpent in the Garden of Eden as Satan. In the Synoptic Gospels, Satan tempts Jesus in the desert and is identified as the cause of illness and temptation. In the Book of Revelation, Satan appears as a Great Red Dragon, who is defeated by Michael the Archangel and cast down from Heaven. He is later bound for one thousand years, but is briefly set free before being ultimately defeated and cast into the Lake of Fire.


In the Middle Ages, Satan played a minimal role in Christian theology and was used as a comic relief figure in mystery plays. During the early modern period, Satan's significance greatly increased as beliefs such as demonic possession and witchcraft became more prevalent. During the Age of Enlightenment, belief in the existence of Satan was harshly criticized by thinkers such as Voltaire. Nonetheless, belief in Satan has persisted, particularly in the Americas.


Although Satan is generally viewed as evil, some groups have very different beliefs. In theistic Satanism, Satan is considered a deity who is either worshipped or revered. In LaVeyan Satanism, Satan is a symbol of virtuous characteristics and liberty. Satan's appearance is never described in the Bible, but, since the ninth century, he has often been shown in Christian art with horns, cloven hooves, unusually hairy legs, and a tail, often naked and holding a pitchfork. These are an amalgam of traits derived from various pagan deities, including Pan, Poseidon, and Bes. Satan appears frequently in Christian literature, most notably in Dante Alighieri's Inferno, all variants of the classic Faust story, John Milton's Paradise Lost and Paradise Regained, and the poems of William Blake. He continues to appear in film, television, and music.Şeytan, [a] Şeytan olarak da bilinir, [b] ve bazen Hıristiyanlıkta Lucifer olarak da adlandırılır, İbrahimi dinlerde insanları günaha veya yalana sürükleyen bir varlıktır. Yahudilikte Şeytan, tipik olarak yetzer hara veya "kötü eğilim" için bir metafor olarak kabul edilen, Tanrı'ya boyun eğen bir ajan olarak görülür. Hıristiyanlık ve İslam'da, genellikle Tanrı'ya isyan eden, yine de ona düşmüş dünya ve bir dizi şeytan üzerinde geçici güce izin veren düşmüş bir melek veya cin olarak görülür. Kuran'da İblis olarak da bilinen Şeytan, yeni yaratılan Adem'in önünde eğilmeyi reddettiği için Gökten atılan ateşten yapılmış bir varlıktır ve zihinlerine waswās ("kötü öneriler") bulaştırarak insanları günah işlemeye teşvik eder.


Ha-şeytan ("şeytan") olarak bilinen bir figür, ilk olarak İbranice İncil'de, Yahuda ulusunu göksel mahkemede yargılayan ve Rab'bin takipçilerinin sadakatini test eden Rab'be (Tanrı) bağlı göksel bir savcı olarak görünür. Dinler arası dönemde, muhtemelen Zerdüşt'ün Angra Mainyu figürünün etkisinden dolayı şeytan, Tanrı'ya karşı dualist muhalefette iğrenç niteliklere sahip kötü niyetli bir varlığa dönüştü. İçinde apokrif Jübile Kitabıyahveh, Şeytan'a (Mastema olarak anılır), insanları günah işlemeye ve onları cezalandırmaya özendirmek için bir grup düşmüş melek veya onların soyu üzerinde yetki verir.


Yaratılış Kitabı ondan bahsetmese de, Hıristiyanlar genellikle Aden Bahçesi'ndeki yılanı Şeytan olarak tanımlarlar. Sinoptik İncillerde Şeytan, İsa'yı çölde cezbeder ve hastalığın ve ayartmanın nedeni olarak tanımlanır. Vahiy Kitabında Şeytan, Başmelek Mikail tarafından mağlup edilen ve Gökten atılan Büyük bir Kırmızı Ejderha olarak görünür. Daha sonra bin yıllığına bağlanır, ancak sonunda yenilmeden ve Ateş Gölüne atılmadan önce kısa bir süre serbest bırakılır.


Orta Çağ'da Şeytan, Hıristiyan teolojisinde asgari bir rol oynadı ve gizemli oyunlarda komik bir kabartma figür olarak kullanıldı. Erken modern dönemde, şeytani mülkiyet ve büyücülük gibi inançlar daha yaygın hale geldikçe Şeytanın önemi büyük ölçüde arttı. Aydınlanma Çağında, Şeytanın varlığına olan inanç Voltaire gibi düşünürler tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Bununla birlikte, Şeytan'a olan inanç, özellikle Amerika'da devam etti.


Şeytan genellikle kötü olarak görülse de, bazı grupların çok farklı inançları vardır. Teistik Satanizmde Şeytan, ibadet edilen veya saygı duyulan bir tanrı olarak kabul edilir. LaVeyan Satanizminde Şeytan erdemli özelliklerin ve özgürlüğün sembolüdür. Şeytanın görünüşü hiçbir zaman İncil'de anlatılmamıştır, ancak dokuzuncu yüzyıldan beri Hıristiyan sanatında genellikle boynuzları, çatallı toynakları, alışılmadık derecede kıllı bacakları ve kuyruğu olan, genellikle çıplak ve dirgen tutan bir kuyruğu ile gösterilmiştir. Bunlar, Pan, Poseidon ve Bes dahil olmak üzere çeşitli putperest tanrılardan türetilen özelliklerin bir birleşimidir. Şeytan, Hıristiyan edebiyatında, özellikle Dante Alighieri'nin Cehenneminde, klasik Faust hikayesinin tüm varyantlarında, John Milton'un Kayıp Cennet ve Yeniden Kazanılan Cennet'te ve William Blake'in şiirlerinde sıklıkla görülür. Film, televizyon ve müzikte görünmeye devam ediyor.Balaam and the Angel (1836) by Gustav Jäger. The angel in this incident is referred to as a "satan".


Balaam ve Melek (1836) Gustav Jäger tarafından. Bu olaydaki meleğe "şeytan" denir.
Historical development

Hebrew Bible


Tarihsel gelişim

İbranice İncil


The Hebrew term śāṭān (Hebrew: שָׂטָן) is a generic noun meaning "accuser" or "adversary", and is derived from a verb meaning primarily "to obstruct, oppose". In the earlier biblical books, e.g. 1 Samuel 29:4, it refers to human adversaries, but in the later books, especially Job 1–2 and Zechariah 3, to a supernatural entity. When used without the definite article (simply satan), it can refer to any accuser, but when it is used with the definite article (ha-satan), it usually refers specifically to the heavenly accuser, literally, the satan.


The word with the definite article Ha-Satan (Hebrew: הַשָּׂטָן hasSāṭān) occurs 17 times in the Masoretic Text, in two books of the Hebrew Bible: Job ch. 1–2 (14×) and Zechariah 3:1–2 (3×). It is translated in English bibles mostly as 'Satan'.


The word without the definite article is used in ten instances, of which two are translated diabolos in the Septuagint. It is generally translated in English Bibles as 'an accuser' (1x) or 'an adversary' (9x as in Book of Numbers, 1 & 2 Samuel and 1 Kings). In some cases, it is translated as 'Satan':


1 Chronicles 21:1, "Satan stood up against Israel" (KJV) or "And there standeth up an adversary against Israel" (Young's Literal Translation)

Psalm 109:6b "and let Satan stand at his right hand" (KJV) or "let an accuser stand at his right hand." (ESV, etc.)

The word does not occur in the Book of Genesis, which mentions only a talking serpent and does not identify the serpent with any supernatural entity. The first occurrence of the word "satan" in the Hebrew Bible in reference to a supernatural figure comes from Numbers 22:22, which describes the Angel of Yahweh confronting Balaam on his donkey: "Balaam's departure aroused the wrath of Elohim, and the Angel of Yahweh stood in the road as a satan against him." In 2 Samuel 24, Yahweh sends the "Angel of Yahweh" to inflict a plague against Israel for three days, killing 70,000 people as punishment for David having taken a census without his approval. 1 Chronicles 21:1 repeats this story, but replaces the "Angel of Yahweh" with an entity referred to as "a satan".


Some passages clearly refer to the satan, without using the word itself. 1 Samuel 2:12 describes the sons of Eli as "sons of Belial"; the later usage of this word makes it clearly a synonym for "satan". In 1 Samuel 16:14–2, Yahweh sends a "troubling spirit" to torment King Saul as a mechanism to ingratiate David with the king. In 1 Kings 22:19–25, the prophet Micaiah describes to King Ahab a vision of Yahweh sitting on his throne surrounded by the Host of Heaven. Yahweh asks the Host which of them will lead Ahab astray. A "spirit", whose name is not specified, but who is analogous to the satan, volunteers to be "a Lying Spirit in the mouth of all his Prophets".İbranice śāāān (İbranice: śָׂטָן) terimi, "suçlayıcı" veya "düşman" anlamına gelen genel bir isimdir ve öncelikle "engellemek, karşı çıkmak" anlamına gelen bir fiilden türetilmiştir. Daha önceki incil kitaplarında, örneğin 1 Samuel 29: 4, insan düşmanlarına atıfta bulunur, ancak sonraki kitaplarda, özellikle Eyüp 1-2 ve Zekeriya 3, doğaüstü bir varlığa atıfta bulunur. Kesin madde (basitçe şeytan) olmadan kullanıldığında, herhangi bir suçlayıcıya atıfta bulunabilir, ancak kesin madde (ha-şeytan) ile birlikte kullanıldığında, genellikle özellikle göksel suçlayıcıya, kelimenin tam anlamıyla şeytan'a atıfta bulunur.


Kesin makalesi olan kelime Ha-Şeytan (İbranice: ה השָּׂטָן hassāāān) Masoretik Metinde, İbranice İncil'in iki kitabında 17 kez geçer: Eyüp ch. 1-2 (14 ×) ve Zekeriya 3: 1-2 (3 ×). İngilizce incillerde çoğunlukla 'şeytan' olarak çevrilir.


Kesin makalesi olmayan kelime, ikisi Septuagint'te diabolos olarak çevrilen on örnekte kullanılır. Genellikle ingilizce incillerde 'suçlayıcı' (1x) veya 'düşman' (Sayılar Kitabı, 1 ve 2 Samuel ve 1 Krallar'daki gibi 9x) olarak çevrilir. Bazı durumlarda 'Şeytan' olarak çevrilir.:


1 Tarihler 21: 1, "Şeytan İsrail'e karşı ayağa kalktı" (KJV) veya "Ve orada İsrail'e karşı bir düşman ayağa kalktı" (Young'ın Gerçek Çevirisi)

Mezmur 109: 6b "Şeytan sağında dursun" (KJV) veya "bir suçlayıcı sağında dursun." (ESV, vb.)

Söz, yalnızca konuşan bir yılandan bahseden ve yılanı herhangi bir doğaüstü varlıkla özdeşleştirmeyen Yaratılış Kitabında geçmez. İbranice İncil'de doğaüstü bir figüre atıfta bulunan "şeytan" kelimesinin ilk ortaya çıkışı, Rab'bin Meleğinin eşeğinde Balam'la yüzleştiğini anlatan 22: 22 sayılarından gelir: "Balam'ın ayrılışı Elohim'in gazabını uyandırdı ve Rab'bin Meleği yolda şeytan olarak durdu ona karşı. 2 Samuel 24'te Rab, "Rab'bin Meleğini" İsrail'e üç gün boyunca veba salması için gönderir ve Davut'un onayı olmadan nüfus sayımı yaptığı için ceza olarak 70.000 kişiyi öldürür. 1 Tarihler 21: 1 bu hikayeyi tekrarlar, ancak "Rab'bin Meleğini" "şeytan" olarak adlandırılan bir varlıkla değiştirir.


Bazı pasajlar, kelimenin kendisini kullanmadan açıkça şeytan'a atıfta bulunur. 1 Samuel 2:12, Eli'nin oğullarını "Belial'in oğulları" olarak tanımlar; Bu kelimenin daha sonraki kullanımı onu açıkça "şeytan" ile eşanlamlı kılar. 1. Samuel 16: 14-2'de Rab, Davut'u krala sevdirmek için bir mekanizma olarak Kral Saul'a eziyet etmesi için "rahatsız edici bir ruh" gönderir. 1 Krallar 22: 19-25'te peygamber Mikaya, Kral Ahav'a, tahtında Cennetin Ev Sahibi ile çevrili oturan Rab'bin bir vizyonunu anlatır. Rab onlardan hangisinin Ahav'ı saptıracağını Orduya sorar. Adı belirtilmeyen ama şeytana benzeyen bir "ruh", "tüm Peygamberlerinin ağzında Yalancı bir Ruh" olmaya gönüllü olur.The Examination of Job (c. 1821) by William Blake


İşin İncelenmesi (c. 1821) William Blake tarafındanBook of Job

İşin Kitabı


The satan appears in the Book of Job, a poetic dialogue set within a prose framework, which may have been written around the time of the Babylonian captivity. In the text, Job is a righteous man favored by Yahweh. Job 1:6–8 describes the "sons of God" (bənê hāʼĕlōhîm) presenting themselves before Yahweh. Yahweh asks one of them, "the satan", where he has been, to which he replies that he has been roaming around the earth. Yahweh asks, "Have you considered My servant Job?" The satan replies by urging Yahweh to let him torture Job, promising that Job will abandon his faith at the first tribulation. Yahweh consents: the satan destroys Job's servants and flocks, yet Job refuses to condemn Yahweh. The first scene repeats itself, with the satan presenting himself to Yahweh alongside the other "sons of God". Yahweh points out Job's continued faithfulness, to which the satan insists that more testing is necessary; Yahweh once again gives him permission to test Job. In the end, Job remains faithful and righteous, and it is implied that the satan is shamed in his defeat.Şeytan, Babil esareti zamanında yazılmış olabilecek düzyazı bir çerçeve içinde geçen şiirsel bir diyalog olan Eyüp Kitabında yer alır. Metinde Eyüp, Rabbin lütfettiği salih bir adamdır. Eyüp 1: 6-8, kendilerini Rab'bin huzuruna sunan "Tanrı'nın oğulları" nı (bənê hā'ĕlōhim) tanımlar. Rab onlardan birine, "şeytan" a nerede olduğunu sorar ve yeryüzünde dolaştığını söyler. Rab sorar: "Kulum Eyüp'ü gördün mü?" Şeytan, Rab'be Eyüp'e işkence etmesine izin vermesini söyleyerek yanıt verir ve Eyüp'ün ilk sıkıntıda inancını terk edeceğine söz verir. Rab razı olur: Şeytan Eyüp'ün hizmetkarlarını ve sürülerini yok eder, ancak Eyüp Rab'bi kınamayı reddeder. İlk sahne, Şeytan'ın kendisini diğer "Tanrı'nın oğulları" ile birlikte Rab'be sunmasıyla kendini tekrarlar. Rab Eyüp'ün sadakatinin devam ettiğine işaret eder ve şeytan daha fazla sınamanın gerekli olduğu konusunda ısrar eder; Rab ona Eyüp'ü sınaması için bir kez daha izin verir. Sonunda Eyüp sadık ve dürüst kalır ve şeytanın yenilgisinden utandığı ima edilir.


Book of Zechariah

Zekeriya Kitabı


Zechariah 3:1–7 contains a description of a vision dated to the middle of February of 519 BC, in which an angel shows Zechariah a scene of Joshua the High Priest dressed in filthy rags, representing the nation of Judah and its sins, on trial with Yahweh as the judge and the satan standing as the prosecutor. Yahweh rebukes the satan and orders for Joshua to be given clean clothes, representing Yahweh's forgiveness of Judah's sins.Zekeriya 3: 1-7, MÖ 519 Şubat ortasına tarihlenen ve bir meleğin Zekeriya'ya, Yahuda ulusunu ve günahlarını temsil eden pis paçavralar giymiş Başkahin Yeşu'nun yargıç olarak Rab'yle yargılandığı bir sahnesini gösterdiği bir vizyonun tanımını içerir. ve şeytan yargıç olarak duruyor. savcı. Rab şeytanı azarlıyor ve Yeşu'ya temiz giysiler verilmesini emrederek Rab'bin Yahuda'nın günahlarını bağışlamasını temsil ediyor.Map showing the expansion of the Achaemenid Empire, in which Jews lived during the early Second Temple Period, allowing Zoroastrian ideas about Angra Mainyu to influence the Jewish conception of Satan


İkinci Tapınak Döneminin başlarında Yahudilerin yaşadığı Ahameniş İmparatorluğu'nun genişlemesini gösteren harita, Zerdüşt'ün Angra Mainyu hakkındaki fikirlerinin Yahudi Şeytan anlayışını etkilemesine izin veriyorSecond Temple period

İkinci Tapınak periyodu


During the Second Temple Period, when Jews were living in the Achaemenid Empire, Judaism was heavily influenced by Zoroastrianism, the religion of the Achaemenids. Jewish conceptions of Satan were impacted by Angra Mainyu, the Zoroastrian spirit of evil, darkness, and ignorance. In the Septuagint, the Hebrew ha-Satan in Job and Zechariah is translated by the Greek word diabolos (slanderer), the same word in the Greek New Testament from which the English word "devil" is derived. Where satan is used to refer to human enemies in the Hebrew Bible, such as Hadad the Edomite and Rezon the Syrian, the word is left untranslated but transliterated in the Greek as satan, a neologism in Greek.


The idea of Satan as an opponent of God and a purely evil figure seems to have taken root in Jewish pseudepigrapha during the Second Temple Period, particularly in the apocalypses. The Book of Enoch, which the Dead Sea Scrolls have revealed to have been nearly as popular as the Torah, describes a group of 200 angels known as the "Watchers", who are assigned to supervise the earth, but instead abandon their duties and have sexual intercourse with human women. The leader of the Watchers is Semjâzâ and another member of the group, known as Azazel, spreads sin and corruption among humankind. The Watchers are ultimately sequestered in isolated caves across the earth and are condemned to face judgement at the end of time. The Book of Jubilees, written in around 150 BC, retells the story of the Watchers' defeat, but, in deviation from the Book of Enoch, Mastema, the "Chief of Spirits", intervenes before all of their demon offspring are sealed away, requesting for Yahweh to let him keep some of them to become his workers. Yahweh acquiesces this request and Mastema uses them to tempt humans into committing more sins, so that he may punish them for their wickedness. Later, Mastema induces Yahweh to test Abraham by ordering him to sacrifice Isaac.


The Second Book of Enoch, also called the Slavonic Book of Enoch, contains references to a Watcher called Satanael. It is a pseudepigraphic text of an uncertain date and unknown authorship. The text describes Satanael as being the prince of the Grigori who was cast out of heaven and an evil spirit who knew the difference between what was "righteous" and "sinful". In the Book of Wisdom, the devil is taken to be the being who brought death into the world, but originally the culprit was recognized as Cain. The name Samael, which is used in reference to one of the fallen angels, later became a common name for Satan in Jewish Midrash and Kabbalah.Yahudilerin Ahameniş imparatorluğu'nda yaşadığı ikinci Tapınak Döneminde Yahudilik, Ahamenişlerin dini olan Zerdüştlükten büyük ölçüde etkilenmiştir. Yahudi Şeytan anlayışları, Zerdüşt'ün kötülük, karanlık ve cehalet ruhu Angra Mainyu'dan etkilendi. Septuagint'te Eyüp ve Zekeriya'daki İbranice ha-Şeytan, Yunanca Yeni Ahit'te ingilizce "şeytan" kelimesinin türetildiği aynı kelime olan Yunanca diabolos (iftiracı) kelimesiyle çevrilir. Şeytan'ın İbranice İncil'de Edomlu Hadad ve Suriyeli Rezon gibi insan düşmanlarına atıfta bulunmak için kullanıldığı yerde, kelime çevrilmeden bırakılır, ancak Yunanca'da şeytan, Yunanca'da bir neolojizm olarak çevrilir.


Şeytanın Tanrı'nın rakibi ve tamamen kötü bir figür olduğu fikri, ikinci Tapınak Döneminde, özellikle kıyametlerde Yahudi sözde kitabesinde kök salmış görünüyor. Ölü Deniz Parşömenlerinin neredeyse Tevrat kadar popüler olduğunu ortaya koyduğu Hanok Kitabı, dünyayı denetlemekle görevlendirilen ancak bunun yerine görevlerini bırakıp cinsel ilişkiye giren "Gözlemciler" olarak bilinen 200 melekten oluşan bir grubu anlatıyor. insan kadınlarla. Gözlemcilerin lideri Semjaza'dır ve grubun Azazel olarak bilinen bir başka üyesi de insanlık arasında günah ve yozlaşma yayar. Gözlemciler nihayetinde dünya üzerindeki izole mağaralarda tecrit edilir ve zamanın sonunda yargılanmaya mahkum edilir. MÖ 150 civarında yazılan Jübileler Kitabı, Gözlemcilerin yenilgisinin hikayesini yeniden anlatıyor, ancak Hanok Kitabından saparak, "Ruhların Şefi" Mastema, tüm iblis yavruları mühürlenmeden müdahale ederek Rab'den bazılarını tutmasına izin vermesini istiyor onun işçileri olmak için. Rab bu isteği kabul eder ve Mastema onları insanları daha fazla günah işlemeye teşvik etmek için kullanır, böylece kötülükleri için onları cezalandırabilir. Daha sonra Mastema, İshak'ı kurban etmesini emrederek Rab'bi İbrahim'i sınamaya teşvik eder.


Hanok'un Slav Kitabı olarak da adlandırılan ikinci Hanok Kitabı, Satanael adlı bir Gözlemciye göndermeler içerir. Belirsiz bir tarihe ve bilinmeyen bir yazarlığa ait sahte bir metindir. Metin, Satanael'i cennetten kovulan Grigori'nin prensi ve "doğru" ile "günahkar" arasındaki farkı bilen kötü bir ruh olarak tanımlıyor. Bilgelik Kitabında, dünyaya ölümü getiren varlık şeytan olarak kabul edilir, ancak başlangıçta suçlu Kabil olarak kabul edildi. Düşmüş meleklerden birine atıfta bulunmak için kullanılan Samael adı, daha sonra Yahudi Midraş ve Kabala'da Şeytan'ın ortak adı haline geldi.


The sound of a shofar (pictured) is believed to symbolically confuse Satan.


Bir Şofarın sesinin (resimde) sembolik olarak Şeytanı karıştırdığına inanılıyor.Judaism

Yahudilik


Most Jews do not believe in the existence of a supernatural omnimalevolent figure. Traditionalists and philosophers in medieval Judaism adhered to rational theology, rejecting any belief in rebel or fallen angels, and viewing evil as abstract. The rabbis usually interpreted the word satan lacking the article ha- as it is used in the Tanakh as referring strictly to human adversaries. Nonetheless, the word satan has occasionally been metaphorically applied to evil influences, such as the Jewish exegesis of the yetzer hara ("evil inclination") mentioned in Genesis 6:5. The Talmudic image of Satan is contradictory. While Satan's identification with the abstract yetzer hara remains uniform over the sages' teachings, he is generally identified as an entity with divine agency. For instance, the sages considered Satan to be an angel of death (later given the name "Samael"), since God prohibiting Satan killing Job would imply he would otherwise be able to do so, yet despite this syncretization with a known heavenly body, Satan is identified as the yetzer hara in the very same passage. Satan's status as a 'physical' entity is strengthened by numerous other rabbinical anecdotes: one tale describes two separate incidents where Satan appeared as a woman in order to tempt Rabbi Meir and Rabbi Akiva into sin, while another describes Satan taking the form of an ill-mannered, diseased beggar in order to tempt the sage Peleimu into breaking the mitzvah of hospitality. Another passage relates that Satan once kissed the feet of Aha bar Jacob for having taught his students that his objectionable actions are done only to serve the intents of God.


Rabbinical scholarship on the Book of Job generally follows the Talmud and Maimonides in identifying "the satan" from the prologue as a metaphor for the yetzer hara and not an actual entity.Satan is rarely mentioned in Tannaitic literature, but is found in Babylonian aggadah. According to a narration, the sound of the shofar, which is primarily intended to remind Jews of the importance of teshuva, is also intended symbolically to "confuse the accuser" (Satan) and prevent him from rendering any litigation to God against the Jews. Kabbalah presents Satan as an agent of God whose function is to tempt humans into sinning so that he may accuse them in the heavenly court. The Hasidic Jews of the eighteenth century associated ha-Satan with Baal Davar.


Each modern sect of Judaism has its own interpretation of Satan's identity. Conservative Judaism generally rejects the Talmudic interpretation of Satan as a metaphor for the yetzer hara, and regard him as a literal agent of God. Orthodox Judaism, on the other hand, outwardly embraces Talmudic teachings on Satan, and involves Satan in religious life far more inclusively than other sects. Satan is mentioned explicitly in some daily prayers, including during Shacharit and certain post-meal benedictions, as described in the Talmud and the Jewish Code of Law. In Reform Judaism, Satan is generally seen in his Talmudic role as a metaphor for the yetzer hara and the symbolic representation of innate human qualities such as selfishness.Yahudilerin çoğu doğaüstü, her şeye gücü yeten bir figürün varlığına inanmazlar. Ortaçağ Yahudiliğindeki gelenekçiler ve filozoflar rasyonel teolojiye bağlı kaldılar, isyancı veya düşmüş meleklere olan herhangi bir inancı reddettiler ve kötülüğü soyut olarak gördüler. Hahamlar genellikle şeytan kelimesini, Tanah'ta kesinlikle insan düşmanlarına atıfta bulunarak kullanıldığı gibi, ha maddesinden yoksun olarak yorumladılar. Bununla birlikte, şeytan kelimesi, Yaratılış 6: 5'te bahsedilen yetzer hara'nın ("kötü eğilim") Yahudi tefsiri gibi zaman zaman mecazi olarak kötü etkilere uygulanmıştır. Şeytanın Talmud imajı çelişkilidir. Şeytanın soyut yetzer hara ile özdeşleşmesi bilgelerin öğretileri üzerinde tek tip kalırken, genellikle ilahi ajansa sahip bir varlık olarak tanımlanır. Örneğin, bilgeler Şeytan'ı bir ölüm meleği olarak gördüler (daha sonra "Samael" adı verildi), çünkü Tanrı, Şeytan'ın Eyüp'ü öldürmesini yasakladığı için, aksi takdirde bunu yapabileceğini ima ederdi, ancak bilinen bir gök cismi ile bu senkronizasyona rağmen, Şeytan şu şekilde tanımlanır: yetzer hara en başta aynı geçit. Şeytanın 'fiziksel' bir varlık olarak statüsü, diğer birçok haham anekdotuyla güçlendirilir: bir masal, Şeytan'ın Haham Meir ve Haham Akiva'yı günaha sokmak için kadın olarak ortaya çıktığı iki ayrı olayı anlatırken, diğeri Şeytan'ı günaha sokmak için kötü huylu, hastalıklı bir dilenci şeklini aldığını anlatır. bilge Peleimu, misafirperverliğin mitzvahını kırmaya başladı. Başka bir pasaj, Şeytan'ın bir zamanlar Aha bar Yakup'un ayaklarını öptüğünü, öğrencilerine sakıncalı eylemlerinin yalnızca Tanrı'nın amaçlarına hizmet etmek için yapıldığını öğrettiği için anlatıyor.


Eyüp Kitabı üzerine Haham ilmi, Talmud ve Maimonides'i, önsözden "şeytan" ı gerçek bir varlık değil, yetzer hara için bir metafor olarak tanımlarken izler.Tannaitik literatürde Şeytan'dan nadiren bahsedilir, ancak Babil agadah'ında bulunur. Bir rivayete göre, öncelikle Yahudilere teshuva'nın önemini hatırlatmayı amaçlayan şofarın sesi, sembolik olarak "suçlayanın kafasını karıştırmayı" (Şeytan) ve Tanrı'ya Yahudilere karşı herhangi bir dava açmasını engellemeyi de amaçlamaktadır. Kabala, Şeytan'ı, işlevi insanları günah işlemeye teşvik etmek olan Tanrı'nın bir ajanı olarak sunar, böylece onları cennet mahkemesinde suçlayabilir. On sekizinci yüzyılın Hasidik Yahudileri, ha-Şeytan'ı Baal Davar ile ilişkilendirdi.


Yahudiliğin her modern mezhebinin Şeytan kimliğine dair kendi yorumu vardır. Muhafazakar Yahudilik genellikle Şeytanın Talmudik yorumunu yetzer hara için bir metafor olarak reddeder ve onu Tanrı'nın gerçek bir ajanı olarak görür. Ortodoks Yahudilik ise Şeytan hakkındaki Talmud öğretilerini dışa doğru kucaklar ve Şeytan'ı dini hayata diğer mezheplerden çok daha kapsayıcı bir şekilde dahil eder. Şeytan, Talmud ve Yahudi Hukuk Kuralları'nda açıklandığı gibi, Shacharit sırasında ve yemek sonrası bazı kutsamalar da dahil olmak üzere bazı günlük dualarda açıkça bahsedilir. Reform Yahudiliğinde Şeytan, Talmudik rolünde genellikle yetzer hara için bir metafor ve bencillik gibi doğuştan gelen insani niteliklerin sembolik temsili olarak görülür.Christianity

Names


Hristiyanlık

İsimler


The most common English synonym for "Satan" is "devil", which descends from Middle English devel, from Old English dēofol, that in turn represents an early Germanic borrowing of Latin diabolus (also the source of "diabolical"). This in turn was borrowed from Greek diabolos "slanderer", from diaballein "to slander": dia- "across, through" + ballein "to hurl". In the New Testament, the words Satan and diabolos are used interchangeably as synonyms. Beelzebub, meaning "Lord of Flies", is the contemptuous name given in the Hebrew Bible and New Testament to a Philistine god whose original name has been reconstructed as most probably "Ba'al Zabul", meaning "Baal the Prince". The Synoptic Gospels identify Satan and Beelzebub as the same. The name Abaddon (meaning "place of destruction") is used six times in the Old Testament, mainly as a name for one of the regions of Sheol. Revelation 9:11 describes Abaddon, whose name is translated into Greek as Apollyon, meaning "the destroyer", as an angel who rules the Abyss. In modern usage, Abaddon is sometimes equated with Satan."Şeytan" ın en yaygın ingilizce eşanlamlısı, Orta ingilizceden gelen "şeytan" dır. devel, Eski ingilizceden dēofol, bu da Latince'nin erken Cermen borçlanmasını temsil eder şeytan (aynı zamanda "şeytani" nin kaynağı). Bu da Yunan şeytanlarından ödünç alındı "iftiracı", şeytandan "iftiraya": dia- "karşıya, içinden" + ballein "fırlatmaya". Yeni Ahit'te Şeytan ve şeytan sözcükleri eş anlamlı olarak birbirinin yerine kullanılır. "Sineklerin Efendisi" anlamına gelen Beelzebub, İbranice İncil'de ve Yeni Ahit'te, orijinal adı büyük olasılıkla "Prens Baal" anlamına gelen "Ba'al Zabul" olarak yeniden inşa edilen Filistli bir tanrıya verilen aşağılayıcı isimdir. Sinoptik İnciller Şeytan ve Beelzebub'u aynı şekilde tanımlar. Abaddon adı ("yıkım yeri" anlamına gelir) Eski Ahit'te altı kez, esas olarak Sheol bölgelerinden birinin adı olarak kullanılır. Vahiy 9:11, adı Yunanca'ya "yok edici" anlamına gelen Apollyon olarak çevrilen Abaddon'u Uçurumu yöneten bir melek olarak tanımlar. Modern kullanımda, Abaddon bazen Şeytan ile eşittir.New Testament

Gospels, Acts, and epistles


Yeni Ahit

İnciller, Elçilerin İşleri ve mektuplar


The three Synoptic Gospels all describe the temptation of Christ by Satan in the desert (Matthew 4:1–11, Mark 1:12–13, and Luke 4:1–13). Satan first shows Jesus a stone and tells him to turn it into bread. He also takes him to the pinnacle of the Temple in Jerusalem and commands Jesus to throw himself down so that the angels will catch him. Satan takes Jesus to the top of a tall mountain as well; there, he shows him the kingdoms of the earth and promises to give them all to him if he will bow down and worship him. Each time Jesus rebukes Satan and, after the third temptation, he is administered by the angels. Satan's promise in Matthew 4:8–9 and Luke 4:6–7 to give Jesus all the kingdoms of the earth implies that all those kingdoms belong to him. The fact that Jesus does not dispute Satan's promise indicates that the authors of those gospels believed this to be true.


Satan plays a role in some of the parables of Jesus, namely the Parable of the Sower, the Parable of the Weeds, Parable of the Sheep and the Goats, and the Parable of the Strong Man. According to the Parable of the Sower, Satan "profoundly influences" those who fail to understand the gospel. The latter two parables say that Satan's followers will be punished on Judgement Day, with the Parable of the Sheep and the Goats stating that the Devil, his angels, and the people who follow him will be consigned to "eternal fire". When the Pharisees accused Jesus of exorcising demons through the power of Beelzebub, Jesus responds by telling the Parable of the Strong Man, saying: "how can someone enter a strong man's house and plunder his goods, unless he first binds the strong man? Then indeed he may plunder his house" (Matthew 12:29). The strong man in this parable represents Satan.


The Synoptic Gospels identify Satan and his demons as the causes of illness, including fever (Luke 4:39), leprosy (Luke 5:13), and arthritis (Luke 13:11–16), while the Epistle to the Hebrews describes the Devil as "him who holds the power of death" (Hebrews 2:14). The author of Luke-Acts attributes more power to Satan than both Matthew and Mark. In Luke 22:31, Jesus grants Satan the authority to test Peter and the other apostles. Luke 22:3–6 states that Judas Iscariot betrayed Jesus because "Satan entered" him and, in Acts 5:3, Peter describes Satan as "filling" Ananias's heart and causing him to sin. The Gospel of John only uses the name Satan three times. In John 8:44, Jesus says that his Jewish or Judean enemies are the children of the Devil rather than the children of Abraham. The same verse describes the Devil as "a man-killer from the beginning" and "a liar and the father of lying." John 13:2 describes the Devil as inspiring Judas to betray Jesus and John 12:31–32 identifies Satan as "the Archon of this Cosmos", who is destined to be overthrown through Jesus's death and resurrection. John 16:7–8 promises that the Holy Spirit will "accuse the World concerning sin, justice, and judgement", a role resembling that of the Satan in the Old Testament.


Jude 9 refers to a dispute between Michael the Archangel and the Devil over the body of Moses. Some interpreters understand this reference to be an allusion to the events described in Zechariah 3:1–2. The classical theologian Origen attributes this reference to the non-canonical Assumption of Moses. According to James H. Charlesworth, there is no evidence the surviving book of this name ever contained any such content. Others believe it to be in the lost ending of the book. The second chapter of the pseudepigraphical Second Epistle of Peter copies much of the content of the Epistle of Jude, but omits the specifics of the example regarding Michael and Satan, with 2 Peter 2:10–11 instead mentioning only an ambiguous dispute between "Angels" and "Glories". Throughout the New Testament, Satan is referred to as a "tempter" (Matthew 4:3), "the ruler of the demons" (Matthew 12:24), "the God of this Age" (2 Corinthians 4:4), "the evil one" (1 John 5:18), and "a roaring lion" (1 Peter 5:8).Üç Sinoptik İncil'in tümü, Mesih'in Çölde Şeytan tarafından baştan çıkarılmasını tanımlar (Matta 4: 1-11, Markos 1: 12-13 ve Luka 4: 1-13). Şeytan önce İsa'ya bir taş gösterir ve onu ekmeğe dönüştürmesini söyler. Ayrıca onu Yeruşalim'deki Tapınağın zirvesine götürür ve meleklerin onu yakalaması için İsa'ya kendini yere atmasını emreder. Şeytan İsa'yı da yüksek bir dağın tepesine çıkarır; Orada ona yeryüzünün krallıklarını gösterir ve eğilip O'na ibadet ederse hepsini O'na vermeyi vaat eder. İsa Şeytan'ı her azarladığında ve üçüncü ayartmadan sonra melekler tarafından yönetilir. Şeytanın Matta 4: 8-9 ve Luka 4: 6-7'de İsa'ya yeryüzünün tüm krallıklarını verme vaadi, tüm bu krallıkların O'na ait olduğunu ima eder. İsa'nın Şeytanın vaadine itiraz etmemesi, o incillerin yazarlarının bunun doğru olduğuna inandığını gösterir.


Şeytan, İsa'nın bazı örneklerinde, yani Ekici, Yabani Otlar, Koyun ve Keçiler ve Güçlü Adam Örneğinde rol oynar. Ekicinin Benzetmesine göre Şeytan, müjdeyi anlamayanları "derinden etkiler". Son iki benzetme, Şeytanın takipçilerinin Kıyamet Günü cezalandırılacağını, Koyun ve Keçilerin, Şeytanın, meleklerinin ve onu takip edenlerin "sonsuz ateşe" gönderileceğini belirten benzetmesiyle söyler. Ferisiler İsa'yı Beelzebub'un gücüyle şeytanları kovmakla suçladıklarında, İsa Güçlü Adamın Benzetmesini anlatarak şöyle yanıt verir: "Güçlü adamı ilk bağlamadıkça, biri güçlü bir adamın evine nasıl girebilir ve mallarını nasıl yağmalayabilir? O zaman gerçekten evini yağmalayabilir "(Matta 12:29). Bu benzetmedeki güçlü adam Şeytanı temsil eder.


Sinoptik İnciller, Şeytan'ı ve şeytanlarını ateş (Luka 4: 39), cüzzam (Luka 5: 13) ve artrit (Luka 13: 11-16) dahil olmak üzere hastalığın nedenleri olarak tanımlarken, İbranilere Mektup Şeytanı "ölümün gücüne sahip olan" (İbraniler 2:14). Luka-Elçilerin İşleri'nin yazarı, Şeytan'a hem Matta hem de Markos'tan daha fazla güç atfeder. Luka 22: 31'de İsa, Şeytan'a Petrus ve diğer havarileri sınama yetkisi verir. Luka 22: 3-6, Yahuda İskariyot'un İsa'ya "Şeytan girdiği" için ihanet ettiğini ve Elçilerin İşleri 5: 3'te Petrus'un Şeytan'ı Ananias'ın kalbini "doldurup günah işlemesine neden olarak tanımladığını belirtir. Yuhanna İncili Şeytan adını yalnızca üç kez kullanır. Yuhanna 8: 44'te İsa, Yahudi veya Yahudi düşmanlarının İbrahim'in çocuklarından ziyade Şeytanın çocukları olduğunu söyler. Aynı ayet Şeytanı "baştan beri katil bir adam" ve "yalancı ve yalan söylemenin babası" olarak tanımlamaktadır." Yuhanna 13: 2, Şeytanı Yahuda'ya İsa'ya ihanet etmesi için ilham kaynağı olarak tanımlar ve Yuhanna 12: 31-32, Şeytan'ı, İsa'nın ölümü ve dirilişi yoluyla devrilmeye mahkum olan "bu Kozmosun Arkonu" olarak tanımlar. Yuhanna 16: 7-8, Kutsal Ruh'un Eski Ahit'teki Şeytan'ınkine benzeyen bir rol olan "Dünyayı günah, adalet ve yargıyla suçlayacağına" söz verir.


Yude 9, Başmelek Mikail ile Şeytan arasında Musa'nın bedeni üzerindeki bir anlaşmazlığı ifade eder. Bazı tercümanlar bu referansın Zekeriya 3: 1-2'de anlatılan olaylara bir gönderme olduğunu anlarlar. Klasik ilahiyatçı Origen, bu referansı Musa'nın kanonik olmayan Varsayımına bağlar. James H. Charlesworth'a göre, bu isimde hayatta kalan kitabın böyle bir içerik içerdiğine dair hiçbir kanıt yoktur. Diğerleri bunun kitabın kayıp sonu'nda olduğuna inanıyor. Petrus'un sözde kitabevi ikinci Mektubunun ikinci bölümü, Jude'un Mektubunun içeriğinin çoğunu kopyalar, ancak Mikail ve Şeytan ile ilgili örneğin özelliklerini atlar, bunun yerine 2 Petrus 2: 10-11 bunun yerine yalnızca "Melekler" ve "İhtişamlar" arasındaki belirsiz bir anlaşmazlıktan bahseder. Yeni Ahit boyunca Şeytan, "baştan çıkarıcı" (Matta 4:3), "şeytanların hükümdarı" (Matta 12: 24), "bu Çağın Tanrısı" (2 Korintliler 4:4), "kötü olan" (1 Yuhanna 5:18) ve "kükreyen bir aslan" (1 Petrus 5: 8).La Bête de la Mer (from the Tapisserie de l'Apocalypse in Angers, France). A medieval tapestry, depicting the devil as a dragon with 7 heads in the Book of Revelation.


La Bête de la Mer (Angers, Fransa'daki Tapisserie de l'apocalypse'den). Vahiy Kitabında şeytanı 7 başlı bir ejderha olarak tasvir eden bir ortaçağ halısı.Book of Revelation

Vahiy Kitabı


The Book of Revelation represents Satan as the supernatural ruler of the Roman Empire and the ultimate cause of all evil in the world. In Revelation 2:9–10, as part of the letter to the church at Smyrna, John of Patmos refers to the Jews of Smyrna as "a synagogue of Satan" and warns that "the Devil is about to cast some of you into prison as a test [peirasmos], and for ten days you will have affliction." In Revelation 2:13–14, in the letter to the church of Pergamum, John warns that Satan lives among the members of the congregation and declares that "Satan's throne" is in their midst. Pergamum was the capital of the Roman Province of Asia and "Satan's throne" may be referring to the monumental Pergamon Altar in the city, which was dedicated to the Greek god Zeus, or to a temple dedicated to the Roman emperor Augustus.


Revelation 12:3 describes a vision of a Great Red Dragon with seven heads, ten horns, seven crowns, and a massive tail, an image which is likely inspired by the vision of the four beasts from the sea in the Book of Daniel and the Leviathan described in various Old Testament passages. The Great Red Dragon knocks "a third of the sun... a third of the moon, and a third of the stars" out the sky and pursues the Woman of the Apocalypse. Revelation 12:7–9 declares: "And war broke out in Heaven. Michael and his angels fought against the Dragon. The Dragon and his angels fought back, but they were defeated, and there was no longer any place for them in Heaven. Dragon the Great was thrown down, that ancient serpent who is called Devil and Satan, the one deceiving the whole inhabited World – he was thrown down to earth, and his angels were thrown down with him." Then a voice booms down from Heaven heralding the defeat of "the Accuser" (ho Kantegor), identifying the Satan of Revelation with the satan of the Old Testament.


In Revelation 20:1–3, Satan is bound with a chain and hurled into the Abyss, where he is imprisoned for one thousand years. In Revelation 20:7–10, he is set free and gathers his armies along with Gog and Magog to wage war against the righteous, but is defeated with fire from Heaven, and cast into the lake of fire. Some Christians associate Satan with the number 666, which Revelation 13:18 describes as the Number of the Beast. However, the beast mentioned in Revelation 13 is not Satan, and the use of 666 in the Book of Revelation has been interpreted as a reference to the Roman Emperor Nero, as 666 is the numeric value of his name in Hebrew.Vahiy Kitabı, Şeytan'ı Roma imparatorluğu'nun doğaüstü hükümdarı ve dünyadaki tüm kötülüklerin nihai nedeni olarak temsil eder. Vahiy 2: 9-10'da, Smyrna'daki kiliseye gönderilen mektubun bir parçası olarak, Patmos'lu Yuhanna, Smyrna'daki Yahudilerden "Şeytanın Sinagogu" olarak bahseder ve "Şeytanın bir kısmınızı bir imtihan olarak hapse atmak üzere olduğu konusunda uyarır. [peirasmos] ve on gün boyunca Smyrna'daki Yahudilerden "Şeytanın bir sinagogu" olarak bahsediyorsunuz. acı çekecek." Vahiy 2: 13-14'te Bergama Kilisesi'ne yazdığı mektupta Yuhanna, Şeytanın cemaat üyeleri arasında yaşadığı konusunda uyarır ve "Şeytanın tahtının" onların ortasında olduğunu ilan eder. Bergama, Roma'nın Asya Eyaletinin başkentiydi ve "Şeytanın tahtı", şehirdeki Yunan tanrısı Zeus'a adanmış anıtsal Bergama Sunağına veya Roma imparatoru Augustus'a adanmış bir tapınağa atıfta bulunuyor olabilir.


Vahiy 12: 3, yedi başlı, on boynuzlu, yedi taçlı ve büyük bir kuyruklu Büyük bir Kızıl Ejderhanın vizyonunu tanımlar; bu görüntü, muhtemelen Daniel Kitabındaki denizden gelen dört canavarın vizyonundan esinlenmiştir. ve Leviathan çeşitli Eski Ahit pasajlarında anlatılmıştır. Büyük Kızıl Ejder, "güneşin üçte birini devirir... ayın üçte biri ve yıldızların üçte biri" gökyüzünden çıkar ve Kıyametin Kadınını takip eder. Vahiy 12: 7-9 şöyle diyor: "Ve Cennette savaş çıktı. Mikail ve melekleri Ejderhaya karşı savaştılar. Ejderha ve melekleri savaştı, ama yenildiler ve artık Cennette onlar için yer yoktu. Büyük Ejderha aşağı atıldı, Şeytan ve Şeytan olarak adlandırılan o eski yılan, tüm yerleşik Dünyayı aldatan kişi - yeryüzüne atıldı ve melekleri onunla birlikte aşağı atıldı." Sonra Cennetten, "Suçlayanın" (ho Kantegor) yenilgisini müjdeleyen, Vahiy Şeytanını Eski Ahit'in şeytanıyla özdeşleştiren bir ses iner.


Vahiy 20: 1-3'te Şeytan bir zincirle bağlanır ve bin yıl hapsedildiği Uçuruma atılır. Vahiy 20: 7-10'da serbest bırakılır ve ordularını doğrulara karşı savaşmak için Yecüc ve Mecüc ile birlikte toplar, ancak Gökten ateşle yenilir ve ateş gölüne atılır. Bazı Hıristiyanlar Şeytan'ı, Vahiy 13: 18'in Canavarın Sayısı olarak tanımladığı 666 sayısıyla ilişkilendirir. Ancak Vahiy 13'te adı geçen canavar Şeytan değildir ve Vahiy Kitabında 666'nın kullanılması, İbranice'deki adının sayısal değeri 666 olduğu için Roma imparatoru Nero'ya gönderme olarak yorumlanmıştır.St. Michael Vanquishing Satan (1518) by Raphael, depicting Satan being cast out of heaven by Michael the Archangel, as described in Revelation 12:7–8


Aziz Mikail Şeytan'ı Yenmek (1518) Raphael tarafından, Vahiy 12: 7-8'de açıklandığı gibi Başmelek Mikail tarafından Şeytan'ın cennetten kovulduğunu tasvir ediyorPatristic era

Patristik dönem


Christians have traditionally interpreted the unnamed serpent in the Garden of Eden as Satan due to Revelation 12:7, which calls Satan "that ancient serpent". This verse, however, is probably intended to identify Satan with the Leviathan, a monstrous sea-serpent whose destruction by Yahweh is prophesied in Isaiah 27:1. The first recorded individual to identify Satan with the serpent from the Garden of Eden was the second-century AD Christian apologist Justin Martyr, in chapters 45 and 79 of his Dialogue with Trypho. Other early church fathers to mention this identification include Theophilus and Tertullian. The early Christian Church, however, encountered opposition from pagans such as Celsus, who claimed in his treatise The True Word that "it is blasphemy... to say that the greatest God... has an adversary who constrains his capacity to do good" and said that Christians "impiously divide the kingdom of God, creating a rebellion in it, as if there were opposing factions within the divine, including one that is hostile to God".


The name Heylel, meaning "morning star" (or, in Latin, Lucifer),[c] was a name for Attar, the god of the planet Venus in Canaanite mythology, who attempted to scale the walls of the heavenly city, but was vanquished by the god of the sun. The name is used in Isaiah 14:12 in metaphorical reference to the king of Babylon. Ezekiel 28:12–15 uses a description of a cherub in Eden as a polemic against Ithobaal II, the king of Tyre.


The Church Father Origen of Alexandria (c. 184 – c. 253), who was only aware of the actual text of these passages and not the original myths to which they refer, concluded in his treatise On the First Principles, which is preserved in a Latin translation by Tyrannius Rufinus, that neither of these verses could literally refer to a human being. He concluded that Isaiah 14:12 is an allegory for Satan and that Ezekiel 28:12–15 is an allusion to "a certain Angel who had received the office of governing the nation of the Tyrians," but was hurled down to Earth after he was found to be corrupt. In his apologetic treatise Contra Celsum, however, Origen interprets both Isaiah 14:12 and Ezekiel 28:12–15 as referring to Satan. According to Henry Ansgar Kelly, Origen seems to have adopted this new interpretation to refute unnamed persons who, perhaps under the influence of Zoroastrian radical dualism, believed "that Satan's original nature was Darkness." The later Church Father Jerome (c. 347 – 420), translator of the Latin Vulgate, accepted Origen's theory of Satan as a fallen angel and wrote about it in his commentary on the Book of Isaiah. In Christian tradition ever since, both Isaiah 14:12 and Ezekiel 28:12–15 have been understood as allegorically referring to Satan. For most Christians, Satan has been regarded as an angel who rebelled against God.


According to the ransom theory of atonement, which was popular among early Christian theologians, Satan gained power over humanity through Adam and Eve's sin and Christ's death on the cross was a ransom to Satan in exchange for humanity's liberation. This theory holds that Satan was tricked by God because Christ was not only free of sin, but also the incarnate Deity, whom Satan lacked the ability to enslave. Irenaeus of Lyons described a prototypical form of the ransom theory, but Origen was the first to propose it in its fully developed form. The theory was later expanded by theologians such as Gregory of Nyssa and Rufinus of Aquileia. In the eleventh century, Anselm of Canterbury criticized the ransom theory, along with the associated Christus Victor theory, resulting in the theory's decline in western Europe. The theory has nonetheless retained some of its popularity in the Eastern Orthodox Church.


Most early Christians firmly believed that Satan and his demons had the power to possess humans, and exorcisms were widely practiced by Jews, Christians, and pagans alike. Belief in demonic possession continued through the Middle Ages into the early modern period. Exorcisms were seen as a display of God's power over Satan. The vast majority of people who thought they were possessed by the Devil did not suffer from hallucinations or other "spectacular symptoms", but "complained of anxiety, religious fears, and evil thoughts."Hıristiyanlar, Şeytan'ı "o eski yılan" olarak adlandıran Vahiy 12: 7'den dolayı Cennet Bahçesi'ndeki isimsiz yılanı geleneksel olarak Şeytan olarak yorumlamışlardır. Bununla birlikte, bu ayet muhtemelen Şeytan'ı, Rab'bin yıkımı Yeşaya 27: 1'de kehanette bulunan canavarca bir deniz yılanı olan Leviathan ile özdeşleştirmeyi amaçlamaktadır. Şeytan'ı Cennet Bahçesi'nden yılanla özdeşleştiren ilk kaydedilen kişi, MS ikinci yüzyıl Hıristiyan özür dileyen kişiydi Justin Şehit, Tripho ile Diyaloğunun 45. ve 79. bölümlerinde. Bu kimlikten bahseden diğer ilk kilise babaları arasında Theophilus ve Tertullian bulunur. Ancak erken Hıristiyan Kilisesi, Celsus gibi putperestlerin muhalefetiyle karşılaştı ve tezinde Gerçek Söz'ün "küfür olduğunu" iddia etti... en büyük Tanrı olduğunu söylemek... iyilik yapma kapasitesini kısıtlayan bir rakibi var" dedi ve Hıristiyanların "Tanrı'nın krallığını acımasızca böldüğünü, içinde Tanrı'ya düşman olanlar da dahil olmak üzere ilahi olanın içinde karşıt gruplar varmış gibi bir isyan yarattığını" söyledi.


"Sabah yıldızı" (veya Latince Lucifer) anlamına gelen Heylel adı, [c] cennetsel şehrin duvarlarını ölçeklendirmeye çalışan, ancak güneş tanrısı tarafından yok edilen Kenan mitolojisinde Venüs gezegeninin tanrısı Attar'ın adıydı. İsim, İşaya 14: 12'de Babil kralına mecazi olarak atıfta bulunmak için kullanılmıştır. Hezekiel 28: 12-15, Tire'nin kralı II. İtobaal'a karşı bir polemik olarak Cennet'teki bir meleğin tanımını kullanır.


Kilise Babası İskenderiyeli Origen (c. 184 – c. 253), atıfta bulundukları orijinal mitlerin değil, yalnızca bu pasajların gerçek metninin farkında olan, Tyrannius Rufinus'un Latince çevirisinde korunan İlk İlkeler Üzerine yaptığı incelemede, hiçbirinin bu ayetler kelimenin tam anlamıyla bir insana atıfta bulunabilir. İşaya 14: 12'nin Şeytan için bir alegori olduğu ve Hezekiel 28: 12-15'in "Tiryalıların ulusunu yönetme görevini almış belirli bir Meleğe" atıfta bulunduğu, ancak bulunduktan sonra Yeryüzüne fırlatıldığı sonucuna vardı. yozlaşmış olmak. Ancak Origen, özür dileyen tezinde Contra Celsum'u hem İşaya 14: 12'yi hem de Hezekiel 28: 12-15'i Şeytan'a atıfta bulunarak yorumluyor. Henry Ansgar Kelly'ye göre Origen, belki de Zerdüşt radikal dualizminin etkisi altında "Şeytanın asıl doğasının Karanlık olduğuna inanan isimsiz kişileri çürütmek için bu yeni yorumu benimsemiş görünüyor." Latince Vulgate'in çevirmeni olan daha sonraki Kilise Babası Jerome (c. 347 – 420), Origen'in Şeytan teorisini düşmüş bir melek olarak kabul etti ve İşaya Kitabı hakkındaki yorumunda bunun hakkında yazdı. O zamandan beri Hıristiyan geleneğinde, hem İşaya 14: 12 hem de Hezekiel 28: 12-15'in alegorik olarak Şeytan'a atıfta bulunduğu anlaşılmıştır. Çoğu Hıristiyan için Şeytan, Tanrı'ya isyan eden bir melek olarak kabul edildi.


İlk Hıristiyan ilahiyatçılar arasında popüler olan kefaret fidye teorisine göre Şeytan, Adem ve Havva'nın günahı yoluyla insanlık üzerinde güç kazandı ve Mesih'in çarmıhta ölümü, insanlığın kurtuluşu karşılığında Şeytan'a fidye oldu. Bu teori, Şeytan'ın Tanrı tarafından kandırıldığını, çünkü Mesih'in yalnızca günahtan arınmış olmadığını, aynı zamanda Şeytan'ın köleleştirme yeteneğinden yoksun olduğu enkarne Tanrı olduğunu savunur. Lyon'lu Irenaeus, fidye teorisinin prototipik bir biçimini tanımladı, ancak onu tam gelişmiş haliyle öneren ilk kişi Origen'di. Teori daha sonra Nyssa'lı Gregory ve Aquileia'lı Rufinus gibi ilahiyatçılar tarafından genişletildi. On birinci yüzyılda Canterbury'li Anselm, fidye teorisini ve ilişkili Christus Victor teorisini eleştirerek teorinin batı Avrupa'da gerilemesine neden oldu. Yine de teori, Doğu Ortodoks Kilisesi'ndeki popülaritesinin bir kısmını korudu.


İlk Hıristiyanların çoğu, Şeytanın ve şeytanlarının insanlara sahip olma gücüne sahip olduğuna kesin olarak inanıyordu ve şeytan çıkarmalar Yahudiler, Hıristiyanlar ve putperestler tarafından yaygın olarak uygulanıyordu. Şeytani mülkiyete olan inanç, Orta Çağ boyunca erken modern döneme kadar devam etti. Şeytan çıkarma, Tanrı'nın Şeytan üzerindeki gücünün bir göstergesi olarak görülüyordu. Şeytan tarafından ele geçirildiklerini düşünen insanların büyük çoğunluğu halüsinasyonlardan veya diğer "muhteşem semptomlardan" muzdarip değildi, "endişe, dini korkular ve kötü düşüncelerden şikayet ediyordu."Middle Ages

Orta Çağ


Satan had minimal role in medieval Christian theology, but he frequently appeared as a recurring comedic stock character in late medieval mystery plays, in which he was portrayed as a comic relief figure who "frolicked, fell, and farted in the background". Jeffrey Burton Russell describes the medieval conception of Satan as "more pathetic and repulsive than terrifying" and he was seen as little more than a nuisance to God's overarching plan. The Golden Legend, a collection of saints' lives compiled in around 1260 by the Dominican Friar Jacobus de Voragine, contains numerous stories about encounters between saints and Satan, in which Satan is constantly duped by the saints' cleverness and by the power of God. Henry Ansgar Kelly remarks that Satan "comes across as the opposite of fearsome." The Golden Legend was the most popular book during the High and Late Middle Ages and more manuscripts of it have survived from the period than for any other book, including even the Bible itself.


The Canon Episcopi, written in the eleventh century AD, condemns belief in witchcraft as heretical, but also documents that many people at the time apparently believed in it. Witches were believed to fly through the air on broomsticks, consort with demons, perform in "lurid sexual rituals" in the forests, murder human infants and eat them as part of Satanic rites, and engage in conjugal relations with demons. In 1326, Pope John XXII issued the papal bull Super illius Specula, which condemned folk divination practices as consultation with Satan. By the 1430s, the Catholic Church began to regard witchcraft as part of a vast conspiracy led by Satan himself.Şeytanın ortaçağ Hıristiyan teolojisinde asgari rolü vardı, ancak sık sık tekrarlayan bir komedi karakteri olarak göründü. geç ortaçağ gizem oyunları, "arka planda oynayan, düşen ve osuran" komik bir kabartma figür olarak tasvir edildiği. Jeffrey Burton Russell, ortaçağ Şeytan anlayışını "korkunçtan daha acıklı ve itici" olarak tanımlıyor ve Tanrı'nın kapsamlı planında bir sıkıntıdan biraz daha fazlası olarak görülüyordu. Dominik Rahibi Jacobus de Voragine tarafından yaklaşık 1260 yılında derlenen azizlerin hayatlarından oluşan bir koleksiyon olan Altın Efsane, Şeytan'ın azizlerin zekası ve Tanrı'nın gücü tarafından sürekli kandırıldığı azizler ve Şeytan arasındaki karşılaşmalar hakkında çok sayıda hikaye içerir. Henry Ansgar Kelly, Şeytan'ın "korkunun tam tersi olarak karşımıza çıktığını" söylüyor." Altın Efsane, Yüksek ve Geç Ortaçağ'da en popüler kitaptı ve dönemin el yazmaları, İncil'in kendisi de dahil olmak üzere diğer kitaplardan daha fazla günümüze ulaşmıştır.


MS on birinci yüzyılda yazılan Kanon Piskoposluğu, büyücülüğe olan inancı sapkın olarak kınamakta, aynı zamanda o zamanlar birçok insanın görünüşte ona inandığını belgelemektedir. Cadıların süpürgeler üzerinde havada uçtuklarına, şeytanlarla eş olduklarına, ormanlarda "korkunç cinsel ritüellerde" bulunduklarına, insan bebekleri öldürdüklerine ve onları Şeytani ayinlerin bir parçası olarak yediklerine ve şeytanlarla evlilik ilişkilerine girdiklerine inanılıyordu. 1326'da Papa XXII. Yuhanna, halk kehanet uygulamalarını Şeytanla istişare olarak kınayan papalık boğa Süper illius Spekülünü yayınladı. 1430'lara gelindiğinde Katolik Kilisesi, büyücülüğü Şeytanın kendisi tarafından yönetilen geniş bir komplonun parçası olarak görmeye başladı.Early modern period

Erken modern periyot


During the Early Modern Period, Christians gradually began to regard Satan as increasingly powerful and the fear of Satan's power became a dominant aspect of the worldview of Christians across Europe. During the Protestant Reformation, Martin Luther taught that, rather than trying to argue with Satan, Christians should avoid temptation altogether by seeking out pleasant company; Luther especially recommended music as a safeguard against temptation, since the Devil "cannot endure gaiety." John Calvin repeated a maxim from Saint Augustine that "Man is like a horse, with either God or the devil as rider."


In the late fifteenth century, a series of witchcraft panics erupted in France and Germany. The German Inquisitors Heinrich Kramer and Jacob Sprenger argued in their book Malleus Maleficarum, published in 1487, that all maleficia ("sorcery") was rooted in the work of Satan. In the mid-sixteenth century, the panic spread to England and Switzerland. Both Protestants and Catholics alike firmly believed in witchcraft as a real phenomenon and supported its prosecution. In the late 1500s, the Dutch demonologist Johann Weyer argued in his treatise De praestigiis daemonum that witchcraft did not exist, but that Satan promoted belief in it to lead Christians astray. The panic over witchcraft intensified in the 1620s and continued until the end of the 1600s. Brian Levack estimates that around 60,000 people were executed for witchcraft during the entire span of the witchcraft hysteria.


The early English settlers of North America, especially the Puritans of New England, believed that Satan "visibly and palpably" reigned in the New World. John Winthrop claimed that the Devil made rebellious Puritan women give birth to stillborn monsters with claws, sharp horns, and "on each foot three claws, like a young fowl." Cotton Mather wrote that devils swarmed around Puritan settlements "like the frogs of Egypt". The Puritans believed that the Native Americans were worshippers of Satanand described them as "children of the Devil". Some settlers claimed to have seen Satan himself appear in the flesh at native ceremonies. During the First Great Awakening, the "new light" preachers portrayed their "old light" critics as ministers of Satan. By the time of the Second Great Awakening, Satan's primary role in American evangelicalism was as the opponent of the evangelical movement itself, who spent most of his time trying to hinder the ministries of evangelical preachers, a role he has largely retained among present-day American fundamentalists.


By the early 1600s, skeptics in Europe, including the English author Reginald Scot and the Anglican bishop John Bancroft, had begun to criticize the belief that demons still had the power to possess people. This skepticism was bolstered by the belief that miracles only occurred during the Apostolic Age, which had long since ended. Later, Enlightenment thinkers, such as David Hume, Denis Diderot, and Voltaire, attacked the notion of Satan's existence altogether. Voltaire labelled John Milton's Paradise Lost a "disgusting fantasy" and declared that belief in Hell and Satan were among the many lies propagated by the Catholic Church to keep humanity enslaved. By the eighteenth century, trials for witchcraft had ceased in most western countries, with the notable exceptions of Poland and Hungary, where they continued. Belief in the power of Satan, however, remained strong among traditional Christians.Erken Modern Dönemde, Hıristiyanlar yavaş yavaş Şeytan'ı giderek daha güçlü olarak görmeye başladılar ve Şeytanın gücünden duyulan korku, Avrupa'daki Hıristiyanların dünya görüşünün baskın bir yönü haline geldi. Protestan Reformu sırasında Martin Luther, Şeytanla tartışmaya çalışmak yerine, Hıristiyanların hoş bir arkadaşlık arayarak günaha girmekten tamamen kaçınmaları gerektiğini öğretti; Luther özellikle müziği günaha karşı bir koruma olarak tavsiye etti, çünkü Şeytan "neşeye dayanamaz." John Calvin, Aziz Augustine'den bir özdeyişi tekrarladı: "İnsan, Tanrı ya da şeytan binici olarak bir at gibidir."


On beşinci yüzyılın sonlarında Fransa ve Almanya'da bir dizi büyücülük paniği patlak verdi. Alman Engizisyoncular Heinrich Kramer ve Jacob Sprenger, 1487'de yayınlanan Malleus Maleficarum adlı kitaplarında, tüm malefizlerin ("büyücülük") kökeninin Şeytanın işine dayandığını savundu. On altıncı yüzyılın ortalarında panik İngiltere ve İsviçre'ye yayıldı. Hem Protestanlar hem de Katolikler, büyücülüğe gerçek bir fenomen olarak sıkı sıkıya inandılar ve kovuşturulmasını desteklediler. 1500'lerin sonlarında Hollandalı şeytan bilimci Johann Weyer, De praestigiis daemonum adlı tezinde büyücülüğün var olmadığını, ancak Şeytanın Hıristiyanları yoldan çıkarmak için ona olan inancını desteklediğini savundu. Büyücülük paniği 1620'lerde yoğunlaştı ve 1600'lerin sonuna kadar devam etti.Brian Levack, büyücülük histerisinin tüm süresi boyunca yaklaşık 60.000 kişinin büyücülükten idam edildiğini tahmin ediyor.


Kuzey Amerika'nın ilk ingiliz yerleşimcileri, özellikle de New England'ın Püritenleri, Şeytanın Yeni Dünya'da "gözle görülür ve elle tutulur bir şekilde" hüküm sürdüğüne inanıyordu. John Winthrop, Şeytanın asi Püriten kadınları pençeleri, keskin boynuzları ve "her ayağında genç bir kuş gibi üç pençesi olan ölü doğmuş canavarları doğurduğunu iddia etti. Cotton Mather, şeytanların "Mısır kurbağaları gibi" Püriten yerleşimlerinin etrafında dolaştığını yazdı. Püritenler, Yerli Amerikalıların Satan'a tapanlar olduğuna inandılar ve onları "Şeytanın çocukları" olarak tanımladılar. Bazı yerleşimciler, yerli törenlerde Şeytanın kendisinin ette göründüğünü gördüklerini iddia ettiler. İlk Büyük Uyanış sırasında, "yeni ışık" vaizleri "eski ışık" eleştirmenlerini Şeytanın bakanları olarak tasvir ettiler. İkinci Büyük Uyanış zamanında, Şeytan'ın Amerikan evanjelizmindeki birincil rolü, zamanının çoğunu evanjelik vaizlerin bakanlıklarını engellemeye çalışarak geçiren evanjelik hareketin kendisinin rakibi idi; bu, günümüz Amerikalı köktendincileri arasında büyük ölçüde koruduğu bir roldü.


1600'lerin başlarında, ingiliz yazar Reginald Scot ve Anglikan piskoposu John Bancroft da dahil olmak üzere Avrupa'daki şüpheciler, şeytanların hala insanlara sahip olma gücüne sahip oldukları inancını eleştirmeye başlamıştı. Bu şüphecilik, mucizelerin ancak uzun zamandan beri sona eren Apostolik Çağda meydana geldiği inancıyla desteklendi. Daha sonra David Hume, Denis Diderot ve Voltaire gibi Aydınlanma düşünürleri Şeytanın varlığı fikrine tamamen saldırdılar. Voltaire, John Milton'un Kayıp Cenneti'ni "iğrenç bir fantezi" olarak nitelendirdi ve Katolik Kilisesi'nin insanlığı köleleştirmek için yaydığı birçok yalan arasında Cehenneme ve Şeytana olan inancın olduğunu ilan etti. On sekizinci yüzyıla gelindiğinde, devam ettikleri Polonya ve Macaristan'ın dikkate değer istisnaları dışında çoğu batı ülkesinde büyücülük denemeleri sona ermişti. Ancak Şeytanın gücüne olan inanç, geleneksel Hıristiyanlar arasında güçlü kaldı.Modern era

Modern çağ


Mormonism developed its own views on Satan. According to the Book of Moses, the Devil offered to be the redeemer of mankind for the sake of his own glory. Conversely, Jesus offered to be the redeemer of mankind so that his father's will would be done. After his offer was rejected, Satan became rebellious and was subsequently cast out of heaven. In the Book of Moses, Cain is said to have "loved Satan more than God" and conspired with Satan to kill Abel. It was through this pact that Cain became a Master Mahan. The Book of Moses also says that Moses was tempted by Satan before calling upon the name of the "Only Begotten", which caused Satan to depart. Douglas Davies asserts that this text "reflects" the temptation of Jesus in the Bible.


Belief in Satan and demonic possession remains strong among Christians in the United States and Latin America. According to a 2013 poll conducted by YouGov, fifty-seven percent of people in the United States believe in a literal Devil, compared to eighteen percent of people in Britain. Fifty-one percent of Americans believe that Satan has the power to possess people. W. Scott Poole, author of Satan in America: The Devil We Know, has opined that "In the United States over the last forty to fifty years, a composite image of Satan has emerged that borrows from both popular culture and theological sources" and that most American Christians do not "separate what they know [about Satan] from the movies from what they know from various ecclesiastical and theological traditions." The Catholic Church generally played down Satan and exorcism during late twentieth and early twenty-first centuries, but Pope Francis brought renewed focus on the Devil in the early 2010s, stating, among many other pronouncements, that "The devil is intelligent, he knows more theology than all the theologians together." According to the Encyclopædia Britannica, liberal Christianity tends to view Satan "as a [figurative] mythological attempt to express the reality and extent of evil in the universe, existing outside and apart from humanity but profoundly influencing the human sphere."


Bernard McGinn describes multiple traditions detailing the relationship between the Antichrist and Satan. In the dualist approach, Satan will become incarnate in the Antichrist, just as God became incarnate in Jesus. However, in Orthodox Christian thought, this view is problematic because it is too similar to Christ's incarnation. Instead, the "indwelling" view has become more accepted, which stipulates that the Antichrist is a human figure inhabited by Satan, since the latter's power is not to be seen as equivalent to God's.Mormonizm Şeytan hakkında kendi görüşlerini geliştirdi. Musa'nın Kitabına göre Şeytan, kendi yüceliği uğruna insanlığın kurtarıcısı olmayı teklif etti. Tersine İsa, babasının isteğinin yerine getirilmesi için insanlığın kurtarıcısı olmayı teklif etti. Teklifi reddedildikten sonra Şeytan isyan etti ve ardından gökten atıldı. Musa'nın Kitabında Kabil'in "Şeytan'ı Tanrı'dan daha çok sevdiği" ve Habil'i öldürmek için Şeytan'la komplo kurduğu söylenir. Bu anlaşma sayesinde Kabil Usta bir Mahan oldu. Musa'nın Kitabı, Musa'nın, Şeytanın gitmesine neden olan "Biricik" adını çağırmadan önce Şeytan tarafından cezbedildiğini de söyler. Douglas Davies, bu metnin İsa'nın İncil'deki cazibesini "yansıttığını" iddia ediyor.


Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika'daki Hıristiyanlar arasında Şeytana ve şeytani mülkiyete olan inanç güçlü olmaya devam ediyor. YouGov tarafından 2013 yılında yapılan bir ankete göre, Birleşik Devletler'deki insanların yüzde elli yedisi, İngiltere'deki insanların yüzde on sekizine kıyasla gerçek bir Şeytana inanıyor. Amerikalıların yüzde elli biri Şeytanın insanlara sahip olma gücüne sahip olduğuna inanıyor. W. Scott Poole, yazarı Amerika'da Şeytan: Bildiğimiz Şeytan, "Amerika Birleşik Devletleri'nde son kırk ila elli yılda, hem popüler kültürden hem de teolojik kaynaklardan ödünç alınan birleşik bir Şeytan imgesinin ortaya çıktığını" ve çoğu Amerikalı Hıristiyanın "bildiklerini ayırmadığını [şeytan hakkında] çeşitli dini ve teolojik geleneklerden bildiklerinden filmlerden." Katolik Kilisesi genellikle yirminci yüzyılın sonlarında ve yirmi birinci yüzyılın başlarında Şeytan ve şeytan çıkarmayı küçümsedi, ancak Papa Francis 2010'ların başında Şeytana yeniden odaklandı, diğer birçok açıklamanın yanı sıra, "Şeytan akıllıdır, birlikte tüm ilahiyatçılardan daha fazla teoloji bilir." Encyclopædia Britannica'ya göre liberal Hıristiyanlık, Şeytan'ı evrendeki kötülüğün gerçekliğini ve kapsamını ifade etmeye yönelik, insanlığın dışında ve dışında var olan ancak insan alanını derinden etkileyen [mecazi] mitolojik bir girişim olarak görme eğilimindedir."


Bernard McGinn, Deccal ile Şeytan arasındaki ilişkiyi ayrıntılandıran birçok geleneği anlatıyor. Dualist yaklaşımda Şeytan, tıpkı Tanrı'nın İsa'da enkarne olduğu gibi Deccal'de de enkarne olacaktır. Ancak Ortodoks Hristiyan düşüncesinde bu görüş sorunludur çünkü Mesih'in enkarnasyonuna çok benzemektedir. Bunun yerine, Deccal'in Şeytan'ın yaşadığı bir insan figürü olduğunu şart koşan "kalıcı" görüş daha kabul görmüş hale geldi, çünkü ikincisinin gücü Tanrı'nınkine eşdeğer görülmemelidir.Islam

İslam


The Arabic equivalent of the word Satan is Shaitan (شيطان, from the triliteral root š-ṭ-n شطن). The word itself is an adjective (meaning "astray" or "distant", sometimes translated as "devil") that can be applied to both man ("al-ins", الإنس) and al-jinn (الجن), but it is also used in reference to Satan in particular. In the Quran, Satan's name is Iblis (Arabic pronunciation: [ˈibliːs]), probably a derivative of the Greek word diabolos. Muslims do not regard Satan as the cause of evil, but as a tempter, who takes advantage of humans' inclinations toward self-centeredness.Şeytan kelimesinin Arapça karşılığı Şeytan'dır (شيطان, üç harfli kökten š-ṭ-n شطنن). Kelimenin kendisi, hem insana ("el-ins", الننس) hem de cinlere (الجن) uygulanabilen bir sıfattır ("yoldan çıkmış" veya "uzak" anlamına gelir, bazen "şeytan" olarak çevrilir), ancak özellikle Şeytan'a atıfta bulunmak için de kullanılır. Kuran'da Şeytanın adı İblis'tir (Arapça telaffuz: [ˈibliːs]), muhtemelen Yunanca diabolos kelimesinin bir türevidir. Müslümanlar Şeytanı kötülüğün nedeni olarak değil, insanların benmerkezciliğe olan eğilimlerinden yararlanan bir ayartıcı olarak görürler.Quran

Kuran


Seven suras in the Quran describe how God ordered all the angels and Iblis to bow before the newly created Adam. All the angels bowed, but Iblis refused, claiming to be superior to Adam because he was made from fire, whereas Adam was made from clay (7:12). Consequently, God expelled him from Paradise and condemned him to Jahannam. Iblis thereafter became a kafir, "an ungrateful disbeliever", whose sole mission is to lead humanity astray. (Q17:62)God allows Iblis to do this, because he knows that the righteous will be able to resist Iblis's attempts to misguide them. On Judgement Day, while the lot of Satan remains in question, those who followed him will be thrown into the fires of Jahannam. After his banishment from Paradise, Iblis, who thereafter became known as Al-Shaitan ("the Demon"), lured Adam and Eve into eating the forbidden fruit.


The primary characteristic of Satan, aside from his hubris and despair, is his ability to cast evil suggestions (waswās) into men and women. 15:45 states that Satan has no influence over the righteous, but that those who fall in error are under his power. 7:156 implies that those who obey God's laws are immune to the temptations of Satan. 56:79 warns that Satan tries to keep Muslims from reading the Quran and 16:98–100 recommends reciting the Quran as an antidote against Satan. 35:6 refers to Satan as the enemy of humanity and 36:60 forbids humans from worshipping him. In the Quranic retelling of the story of Job, Job knows that Satan is the one tormenting him.Kuran'daki yedi sure, Tanrı'nın tüm meleklere ve İblis'e yeni yaratılan Adem'in önünde eğilmelerini nasıl emrettiğini anlatıyor. Bütün melekler eğildi, ancak İblis, ateşten yapıldığı için Adem'den üstün olduğunu iddia ederek reddetti, oysa Adem çamurdan yapıldı (7:12). Sonuç olarak, Tanrı onu Cennetten kovdu ve onu Cihannam'a mahkum etti. Bunun üzerine İblis, tek görevi insanlığı saptırmak olan "nankör bir kafir" oldu. (17: 62) Allah, İblis'in bunu yapmasına izin verir, çünkü o, iyilerin İblis'in onları saptırma girişimlerine direnebileceklerini bilir. Kıyamet Günü, Şeytanın çoğu sorguda kalırken, ona uyanlar Cahannam'ın ateşlerine atılacaklar. İblis, Cennetten kovulduktan sonra Şeytan ("Şeytan"), Adem ve Havva'yı yasak meyveyi yemeye ikna etti.


Şeytanın kibir ve umutsuzluğunun yanı sıra temel özelliği, erkeklere ve kadınlara kötü telkinlerde bulunma yeteneğidir. 15:45 Şeytanın erdemliler üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını, ancak sapıklığa düşenlerin O'nun gücü altında olduğunu belirtir. 7:156 Tanrı'nın yasalarına itaat edenlerin Şeytanın ayartmalarına karşı bağışık olduklarını ima eder. 56: 79, Şeytanın Müslümanları Kur'an okumaktan alıkoymaya çalıştığı konusunda uyarır ve 16: 98-100, Kur'an'ın Şeytana karşı panzehir olarak okunmasını önerir. 35: 6 Şeytan'ı insanlığın düşmanı olarak adlandırır ve 36:60 insanların O'na ibadet etmesini yasaklar. Eyüp'ün hikayesinin Kur'an'da tekrar anlatılmasında Eyüp, kendisine eziyet edenin Şeytan olduğunu bilir.Islamic tradition

Affiliation


İslam geleneği

İlişki


In the Quran, Satan is apparently an angel, but, in 18:50, he is described as "from the jinns". This, combined with the fact that he describes himself as having been made from fire, posed a major problem for Muslims exegetes of the Quran, who disagree on whether Satan is a fallen angel or the leader of a group of evil jinn. According to a hadith from Ibn Abbas, Iblis was actually an angel whom God created out of fire. Ibn Abbas asserts that the word jinn could be applied to earthly jinn, but also to "fiery angels" like Satan.


Hasan of Basra, an eminent Muslim theologian who lived in the seventh century AD, was quoted as saying: "Iblis was not an angel even for the time of an eye wink. He is the origin of Jinn as Adam is of Mankind." The medieval Persian scholar Abu Al-Zamakhshari states that the words angels and jinn are synonyms. Another Persian scholar, Al-Baydawi, instead argues that Satan hoped to be an angel, but that his actions made him a jinn. Abu Mansur al-Maturidi who is reverred as the founder of Maturidiyyah Sunni orthodoxy (kalam) argued that since angels can be blessed by God, they are also put to a test and can be punished. Accordingly, Satan became a devil (shaiṭān) or jinn after he refused to obey. Other Islamic scholars argue that Satan was a jinn who was admitted into Paradise as a reward for his righteousness and, unlike the angels, was given the choice to obey or disobey God. When he was expelled from Paradise, Satan blamed humanity for his punishment. Concerning the fiery origin of Iblis, Zakariya al-Qazwini and Muhammad ibn Ahmad Ibshihi state that all supernatural creatures originated from fire but the angels from its light and the jinn from its blaze, thus fire denotes a disembodiment origin of all spiritual entities. Abd al-Ghani al-Maqdisi argued that only the angels of mercy are created from light, but angels of punishment have been created from fire.


The Muslim historian Al-Tabari, who died in around 923 AD, writes that, before Adam was created, earthly jinn made of smokeless fire roamed the earth and spread corruption. He further relates that Iblis was originally an angel named Azazil or Al-Harith, from a group of angels, created from the fires of simoom, sent by God to confront the earthly jinn. Azazil defeated the jinn in battle and drove them into the mountains, but he became convinced that he was superior to humans and all the other angels, leading to his downfall. In this account, Azazil's group of angels were called jinn because they guarded Jannah (Paradise). In another tradition recorded by Al-Tabari, Satan was one of the earthly jinn, who was taken captive by the angels and brought to Heaven as a prisoner. God appointed him as judge over the other jinn and he became known as Al-Hakam. He fulfilled his duty for a thousand years before growing negligent, but was rehabilitated again and resumed his position until his refusal to bow before Adam.Kuran'da Şeytan görünüşe göre bir melektir, ancak 18: 50'de "cinlerden" olarak tanımlanır. Bu, kendisini ateşten yapılmış olarak tanımlamasıyla birleştiğinde, Şeytanın düşmüş bir melek mi yoksa bir grup kötü cinlerin lideri mi olduğu konusunda hemfikir olmayan Kuran tefsircileri için büyük bir sorun oluşturdu. İbn Abbas'tan gelen bir hadise göre İblis aslında Tanrı'nın ateşten yarattığı bir melekti. İbn Abbas, cin kelimesinin dünyevi cinlere değil, aynı zamanda Şeytan gibi "ateşli meleklere" de uygulanabileceğini iddia eder.


M.S. yedinci yüzyılda yaşamış seçkin bir Müslüman ilahiyatçı olan Basralı Hasan, "İblis göz kırptığı anda bile melek değildi. O, Adem'in insan olduğu gibi Cinlerin de kökenidir." Ortaçağ Farsça bilgini Ebu El-Zamakhshari, melek ve cin kelimelerinin eşanlamlı olduğunu belirtir. Başka bir Pers alimi olan Baydavi, bunun yerine Şeytanın bir melek olmayı umduğunu, ancak eylemlerinin onu bir cin yaptığını savunuyor. Maturidiyye Sünni ortodoksluğunun (kelam) kurucusu olarak saygı gören Ebu Mansur el-Maturidi, meleklerin Tanrı tarafından kutsanabileceği için onların da sınandığını ve cezalandırılabileceğini savundu. Buna göre Şeytan, itaat etmeyi reddettikten sonra şeytan (shaiāān) veya cin oldu. Diğer islam alimleri, Şeytanın, doğruluğunun karşılığı olarak Cennete kabul edilen ve meleklerin aksine Tanrı'ya itaat etme veya itaatsizlik etme seçeneği verilen bir cin olduğunu savunurlar. Cennetten kovulduğu zaman, Şeytan cezasından dolayı insanlığı suçladı. İblis'in ateşli kökeni ile ilgili olarak, Zekeriya el-Kazvini ve Muhammed ibn Ahmed İbşihi, tüm doğaüstü yaratıkların ateşten kaynaklandığını, ancak meleklerin ışığından ve cinlerin alevinden kaynaklandığını belirtir, bu nedenle ateş, tüm manevi varlıkların bedensiz bir kökenini ifade eder. Abdülgani Makdisi, yalnızca merhamet meleklerinin ışıktan yaratıldığını, ceza meleklerinin ise ateşten yaratıldığını savundu.


MS 923 civarında ölen Müslüman tarihçi El-Taberi, Adem yaratılmadan önce, dumansız ateşten yapılmış dünyevi cinlerin yeryüzünde dolaştığını ve yozlaşmayı yaydığını yazıyor. İblis'in aslen, Tanrı'nın dünyevi cinlerle yüzleşmek için gönderdiği simum ateşlerinden yaratılan bir grup melekten Azazil veya El-Harith adında bir melek olduğunu da aktarır. Azazil, cinleri savaşta yendi ve onları dağlara sürdü, ancak insanlardan ve diğer tüm meleklerden üstün olduğuna ikna oldu ve onun çöküşüne yol açtı. Bu hesapta Azazil'in melek grubuna cinler deniyordu çünkü Cenneti koruyorlardı. El-Taberi tarafından kaydedilen başka bir gelenekte Şeytan, melekler tarafından esir alınan ve esir olarak Cennete getirilen dünyevi cinlerden biriydi. Tanrı onu diğer cinler üzerinde yargıç olarak atadı ve El-Hakam olarak tanındı. İhmalkar olmadan önce bin yıl görevini yerine getirdi, ancak tekrar rehabilite edildi ve Adem'in önünde eğilmeyi reddedene kadar görevine devam etti.Other traditions

Diğer gelenekler


During the first two centuries of Islam, Muslims almost unanimously accepted the traditional story known as the Satanic Verses as true. According to this narrative, Muhammad was told by Satan to add words to the Quran which would allow Muslims to pray for the intercession of pagan goddesses. He mistook the words of Satan for divine inspiration. Modern Muslims almost universally reject this story as heretical, as it calls the integrity of the Quran into question.


On the third day of the Hajj, Muslim pilgrims to Mecca throw seven stones at a pillar known as the Jamrah al-’Aqabah, symbolizing the stoning of the Devil. This ritual is based on the Islamic tradition that, when God ordered Abraham to sacrifice his son Ishmael, Satan tempted him three times not to do it, and, each time, Abraham responded by throwing seven stones at him.


The hadith teach that newborn babies cry because Satan touches them while they are being born, and that this touch causes people to have an aptitude for sin. This doctrine bears some similarities to the doctrine of original sin. Muslim tradition holds that only Jesus and Mary were not touched by Satan at birth. However, when he was a boy, Muhammad's heart was literally opened by an angel, who removed a black clot that symbolized sin.


Muslim tradition preserves a number of stories involving dialogues between Jesus and Iblis, all of which are intended to demonstrate Jesus's virtue and Satan's depravity. Ahmad ibn Hanbal records an Islamic retelling of Jesus's temptation by Satan in the desert from the Synoptic Gospels. Ahmad quotes Jesus as saying, "The greatest sin is love of the world. Women are the ropes of Satan. Wine is the key to every evil." Abu Uthman al-Jahiz credits Jesus with saying, "The world is Satan's farm, and its people are his plowmen." Al-Ghazali tells an anecdote about how Jesus went out one day and saw Satan carrying ashes and honey; when he asked what they were for, Satan replied, "The honey I put on the lips of backbiters so that they achieve their aim. The ashes I put on the faces of orphans, so that people come to dislike them." The thirteenth-century scholar Sibt ibn al-Jawzi states that, when Jesus asked him what truly broke his back, Satan replied, "The neighing of horses in the cause of Allah."


Muslims believe that Satan is also the cause of deceptions originating from the mind and desires for evil. He is regarded as a cosmic force for separation, despair and spiritual envelopment. Muslims do distinguish between the satanic temptations and the murmurings of the bodily lower self (nafs). The lower self-commands the person to do a specific task or to fulfill a specific desire; whereas the inspirations of Satan tempt the person to do evil in general and, after a person successfully resists his first suggestion, Satan returns with new ones. If a Muslim feels that Satan is inciting him to sin, he is advised to seek refuge with God by reciting: "In the name of Allah, I seek refuge in you, from Satan the outcast." Muslims are also obliged to "seek refuge" before reciting the Quran.İslam'ın ilk iki yüzyılı boyunca Müslümanlar, Şeytan Ayetleri olarak bilinen geleneksel hikayeyi neredeyse oybirliğiyle doğru olarak kabul ettiler. Bu anlatıya göre, Muhammed'e Şeytan tarafından Kur'an'a Müslümanların putperest tanrıçaların şefaati için dua etmelerine izin verecek kelimeler eklemesi söylendi. Şeytanın sözlerini ilahi ilhamla karıştırdı. Modern Müslümanlar, Kuran'ın bütünlüğünü sorguladığı için bu hikayeyi neredeyse evrensel olarak sapkın olarak reddediyorlar.


Hacın üçüncü gününde, Mekke'ye gelen Müslüman hacılar, Şeytanın taşlanmasını simgeleyen Cemre el-Akabe olarak bilinen bir sütuna yedi taş atarlar. Bu ritüel, Tanrı İbrahim'e oğlu İsmail'i kurban etmesini emrettiğinde Şeytan'ın onu yapmaması için üç kez ayarttığı ve her seferinde İbrahim'in ona yedi taş atarak karşılık verdiği islami geleneğe dayanmaktadır.


Hadis, yeni doğan bebeklerin doğarken Şeytan onlara dokunduğu için ağladığını ve bu dokunuşun insanların günah işlemeye meyilli olmasına neden olduğunu öğretir. Bu doktrin, orijinal günah doktriniyle bazı benzerlikler taşır. Müslüman geleneği, doğumda yalnızca İsa ve Meryem'e Şeytan tarafından dokunulmadığını savunur. Ancak, çocukken Muhammed'in kalbi, günahı simgeleyen siyah bir pıhtıyı çıkaran bir melek tarafından kelimenin tam anlamıyla açıldı.


Müslüman geleneği, isa ile İblis arasındaki diyalogları içeren ve hepsi isa'nın erdemini ve Şeytan'ın ahlaksızlığını göstermeyi amaçlayan bir dizi hikayeyi korur. Ahmed ibn Hanbel, isa'nın çölde Şeytan tarafından baştan çıkarılmasının islami bir yeniden anlatımını kaydeder. Sinoptik İnciller. Ahmed İsa'dan şöyle söz eder: "En büyük günah dünya sevgisidir. Kadınlar Şeytanın ipleridir. Şarap her kötülüğün anahtarıdır. Ebu Osman el-Cahiz İsa'ya şöyle diyor: "Dünya Şeytanın çiftliği, halkı da onun sürücüsüdür." Gazali, İsa'nın bir gün dışarı çıkıp Şeytanın kül ve bal taşıdığını nasıl gördüğüne dair bir anekdot anlatır; ne için olduklarını sorduğunda Şeytan, "Amaçlarına ulaşmaları için bekçilerin dudaklarına sürdüğüm balı. Yetimlerin yüzlerine koyduğum küller, böylece insanlar onları sevmemek için geliyorlar." On üçüncü yüzyıl bilgini Sibt ibnü'l-Cevzi, İsa ona sırtını gerçekten neyin kırdığını sorduğunda Şeytan'ın şöyle yanıtladığını belirtir: "Allah yolunda atların gülmesi."


Müslümanlar, Şeytanın aynı zamanda akıldan kaynaklanan aldatmacaların ve kötülük arzularının da nedeni olduğuna inanırlar. Ayrılık, umutsuzluk ve ruhsal sarılma için kozmik bir güç olarak kabul edilir. Müslümanlar şeytani ayartmalar ile bedensel alt benliğin (nefs) mırıltıları arasında ayrım yaparlar. Alt benlik, kişiye belirli bir görevi yerine getirmesini veya belirli bir arzuyu yerine getirmesini emreder; Oysa Şeytanın ilhamları kişiyi genel olarak kötülük yapmaya özendirir ve kişi ilk önerisine başarılı bir şekilde direndikten sonra Şeytan yenileriyle geri döner. Bir Müslüman, Şeytanın kendisini günaha teşvik ettiğini hissederse, "Allah adına, kovulmuş Şeytandan sana sığınırım" diyerek Allah'a sığınması tavsiye edilir." Müslümanlar da Kur'an okumadan önce "sığınmak" zorundadır.Islamic mysticism

İslami mistisizm


According to some adherents of Sufi mysticism, Iblis refused to bow to Adam because he was fully devoted to God alone and refused to bow to anyone else. For this reason, Sufi masters regard Satan and Muhammad as the two most perfect monotheists. Sufis reject the concept of dualism and instead believe in the unity of existence. In the same way that Muhammad was the instrument of God's mercy, Sufis regard Satan as the instrument of God's wrath. For the Muslim Sufi scholar Ahmad Ghazali, Iblis was the paragon of lovers in self-sacrifice for refusing to bow down to Adam out of pure devotion to God Ahmad Ghazali's student Sheikh Adi ibn Musafir was among the Sunni Muslim mystics who defended Iblis, asserted that evil was also God's creation, Sheikh Adi argued that if evil existed without the will of God, then God would be powerless and powerlessness can't be attributed to God. Some Sufis assert, since Iblis was destined by God to become a devil, God will also restore him to his former angelic nature. Attar compares Iblis's damnation to the Biblical Benjamin: Both were accused unjustly, but their punishment had a greater meaning. In the end, Iblis will be released from hell.


However, not all Muslim Sufi mystics are in agreement with a positive depiction of Iblis. Rumi's viewpoint on Iblis is much more in tune with Islamic orthodoxy. Rumi views Iblis as the manifestation of the great sins of haughtiness and envy. He states: "(Cunning) intelligence is from Iblis, and love from Adam."Tasavvuf mistisizminin bazı taraftarlarına göre İblis, Adem'e boyun eğmeyi reddetti çünkü o, yalnızca Tanrı'ya tamamen bağlıydı ve başkasına boyun eğmeyi reddetti. Bu nedenle Tasavvuf ustaları Şeytan ve Muhammed'i en mükemmel iki tektanrıcı olarak görürler. Sufiler dualizm kavramını reddederler ve bunun yerine varoluş birliğine inanırlar. Muhammed'in Tanrı'nın merhametinin aracı olduğu gibi, Sufiler de Şeytan'ı Tanrı'nın gazabının aracı olarak görürler. Müslüman Tasavvuf bilgini Ahmed Gazali için İblis, Tanrı'ya olan saf bağlılığından dolayı Adem'e boyun eğmeyi reddettiği için fedakarlıkta bulunan aşıkların örneğiydi. Ahmed Gazali'nin öğrencisi Şeyh Adi ibn Musafir, İblis'i savunan Sünni Müslüman mistikler arasındaydı, kötülüğün de Tanrı'nın yaratımı olduğunu iddia etti, Şeyh Adi İbn Musafir, İblis'i savunan Sünni Müslüman mistikler arasındaydı. eğer kötülük Allah'ın iradesi olmadan var olsaydı, o zaman Tanrı'nın güçsüz olacağını ve güçsüzlüğün Tanrı'ya atfedilemeyeceğini savundu. Bazı Sufiler, İblis'in Tanrı tarafından şeytan olmaya mahkum edildiğinden, Tanrı'nın onu eski meleksel doğasına da geri getireceğini iddia eder. Attar, İblis'in lanetini İncil'deki Benyamin'le karşılaştırır: Her ikisi de haksız yere suçlandı, ancak cezalarının daha büyük bir anlamı vardı. Sonunda İblis cehennemden kurtulacaktır.


Bununla birlikte, tüm Müslüman Tasavvuf mistikleri, İblis'in olumlu bir tasviriyle aynı fikirde değildir. Rumi'nin İblis hakkındaki görüşü İslam ortodoksluğu ile çok daha uyumludur. Rumi, İblis'i büyük kibir ve kıskançlık günahlarının tezahürü olarak görür. Şöyle buyuruyor: "Akıl, İblis'tendir, sevgi ise Adem'dendir."Baháʼí Faith

Bahai İnancı


In the Baháʼí Faith, Satan is not regarded as an independent evil power as he is in some faiths, but signifies the lower nature of humans. `Abdu'l-Bahá explains: "This lower nature in man is symbolized as Satan—the evil ego within us, not an evil personality outside." All other evil spirits described in various faith traditions—such as fallen angels, demons, and jinns—are also metaphors for the base character traits a human being may acquire and manifest when he turns away from God. Actions, that are described as "satanic" in some Baháʼí writings, denote humans' deeds caused by selfish desires.Bahai inancında Şeytan, bazı inançlarda olduğu gibi bağımsız bir şeytani güç olarak görülmez, ancak insanların daha düşük doğasını ifade eder. Abdu'l-Baha şöyle açıklıyor: "İnsandaki bu alt doğa Şeytan olarak sembolize edilir — içimizdeki kötü ego, dışarıdaki kötü bir kişilik değil."Düşmüş melekler, şeytanlar ve cinler gibi çeşitli inanç geleneklerinde anlatılan diğer tüm kötü ruhlar da, bir insanın Tanrı'dan yüz çevirdiğinde edinebileceği ve tezahür ettirebileceği temel karakter özelliklerinin metaforlarıdır. Bazı Bahai yazılarında "şeytani" olarak tanımlanan eylemler, insanların bencil arzuların neden olduğu eylemlerini ifade eder.Satanism

Şeytana Taparlık


Theistic Satanism

Teistik / İmana Bağlı Satanizm


Theistic Satanism, commonly referred to as "devil worship", views Satan as a deity, whom individuals may supplicate to. It consists of loosely affiliated or independent groups and cabals, which all agree that Satan is a real entity.Genellikle "şeytan ibadeti" olarak anılan Teistik Satanizm, Şeytan'ı bireylerin yalvarabileceği bir tanrı olarak görür. Hepsi Şeytanın gerçek bir varlık olduğu konusunda hemfikir olan gevşek bağlı veya bağımsız gruplardan ve kaballerden oluşur.Atheistic Satanism

Ateist / İnançsızlığa Bağlı Şeytana Taparlık


Atheistic Satanism, as practiced by the Satanic Temple and by followers of LaVeyan Satanism, holds that Satan does not exist as a literal anthropomorphic entity, but rather as a symbol of a cosmos which Satanists perceive to be permeated and motivated by a force that has been given many names by humans over the course of time. In this religion, "Satan" is not viewed or depicted as a hubristic, irrational, and fraudulent creature, but rather is revered with Prometheus-like attributes, symbolizing liberty and individual empowerment. To adherents, he also serves as a conceptual framework and an external metaphorical projection of the Satanist's highest personal potential. In his essay "Satanism: The Feared Religion", the current High Priest of the Church of Satan, Peter H. Gilmore, further expounds that "...Satan is a symbol of Man living as his prideful, carnal nature dictates. The reality behind Satan is simply the dark evolutionary force of entropy that permeates all of nature and provides the drive for survival and propagation inherent in all living things. Satan is not a conscious entity to be worshiped, rather a reservoir of power inside each human to be tapped at will".


LaVeyan Satanists embrace the original etymological meaning of the word "Satan" (Hebrew: שָּׂטָן satan, meaning "adversary"). According to Peter H. Gilmore, "The Church of Satan has chosen Satan as its primary symbol because in Hebrew it means adversary, opposer, one to accuse or question. We see ourselves as being these Satans; the adversaries, opposers and accusers of all spiritual belief systems that would try to hamper enjoyment of our life as a human being."


Post-LaVeyan Satanists, like the adherents of The Satanic Temple, argue that the human animal has a natural altruistic and communal tendency, and frame Satan as a figure of struggle against injustice and activism. They also believe in bodily autonomy, that personal beliefs should conform to science and inspire nobility, and that people should atone for their mistakes.Şeytan Tapınağı ve LaVeyan Satanizminin takipçileri tarafından uygulandığı şekliyle Ateist Satanizm, Şeytanın gerçek bir antropomorfik varlık olarak değil, Satanistlerin zaman içinde insanlar tarafından birçok isim verilmiş bir güç tarafından nüfuz edildiğini ve motive edildiğini algıladıkları bir kozmosun sembolü olarak var olduğunu savunur. Bu dinde "Şeytan" kibirli, mantıksız ve hileli bir yaratık olarak görülmez veya tasvir edilmez, aksine özgürlüğü ve bireysel güçlenmeyi simgeleyen Prometheus benzeri niteliklerle saygı görür. Taraftarlar için aynı zamanda kavramsal bir çerçeve ve Satanistin en yüksek kişisel potansiyelinin dış metaforik bir izdüşümü olarak hizmet eder. Şeytan Kilisesi'nin şu anki Baş Rahibi Peter H. Gilmore, "Satanizm: Korkulan Din" adlı makalesinde bunu daha da açıklıyor "...Şeytan, gururlu, cinsel doğasının dikte ettiği gibi yaşayan insanın sembolüdür. Şeytanın ardındaki gerçeklik, tüm doğaya nüfuz eden ve tüm canlıların doğasında var olan hayatta kalma ve yayılma dürtüsünü sağlayan entropinin karanlık evrimsel gücüdür. Şeytan, ibadet edilmesi gereken bilinçli bir varlık değil, her insanın kendi isteğiyle dokunması gereken bir güç deposudur ".


LaVeyan Satanistleri, "Şeytan" kelimesinin orijinal etimolojik anlamını benimserler (İbranice: satanadversט satanן şeytan, "düşman" anlamına gelir). Peter H. Gilmore'a göre, "Şeytan Kilisesi Şeytan'ı birincil sembolü olarak seçti çünkü İbranice'de düşman, muhalif, suçlanacak veya sorgulanacak kişi anlamına geliyor. Kendimizi bu Şeytanlar olarak görüyoruz; Bir insan olarak hayatımızdan zevk almayı engellemeye çalışacak tüm manevi inanç sistemlerinin muhalifleri, muhalifleri ve suçlayıcıları."


LaVeyan Sonrası Satanistler, Şeytan Tapınağı'nın taraftarları gibi, insan hayvanının doğal bir özgecil ve komünal eğilime sahip olduğunu savunurlar ve Şeytan'ı adaletsizliğe ve aktivizme karşı bir mücadele figürü olarak çerçevelerler. Ayrıca bedensel özerkliğe, kişisel inançların bilime uyması ve asalete ilham vermesi gerektiğine ve insanların hatalarının kefaretini ödemeleri gerektiğine inanırlar.Allegations of worship

İbadet iddiaları


The main deity in the tentatively Indo-European pantheon of the Yazidis, Melek Taus, is similar to the devil in Christian and Islamic traditions, as he refused to bow down before humanity. Therefore, Christians and Muslims often consider Melek Taus to be Satan. However, rather than being Satanic, Yazidism can be understood as a remnant of a pre-Islamic Middle Eastern Indo-European religion, and/or a ghulat Sufi movement founded by Shaykh Adi. In fact, there is no entity in Yazidism which represents evil in opposition to God; such dualism is rejected by Yazidis.


In the Middle Ages, the Cathars, practitioners of a dualistic religion, were accused of worshipping Satan by the Catholic Church. Pope Gregory IX stated in his work Vox in Rama that the Cathars believed that God had erred in casting Lucifer out of heaven and that Lucifer would return to reward his faithful. On the other hand, according to Catharism, the creator god of the material world worshipped by the Catholic Church is actually Satan.


Wicca is a modern, syncretic Neopagan religion, whose practitioners many Christians have incorrectly assumed to worship Satan. In actuality, Wiccans do not believe in the existence of Satan or any analogous figure and have repeatedly and emphatically rejected the notion that they venerate such an entity. The cult of the skeletal figure of Santa Muerte, which has grown exponentially in Mexico, has been denounced by the Catholic Church as Devil-worship. However, devotees of Santa Muerte view her as an angel of death created by God, and many of them identify as Catholic.


Much modern folklore about Satanism does not originate from the actual beliefs or practices of theistic or atheistic Satanists, but rather from a mixture of medieval Christian folk beliefs, political or sociological conspiracy theories, and contemporary urban legends. An example is the Satanic ritual abuse scare of the 1980s—beginning with the memoir Michelle Remembers—which depicted Satanism as a vast conspiracy of elites with a predilection for child abuse and human sacrifice. This genre frequently describes Satan as physically incarnating in order to receive worship.Yezidilerin geçici olarak Hint-Avrupa panteonundaki ana tanrı Melek Taus, insanlığın önünde eğilmeyi reddettiği için Hıristiyan ve islami geleneklerdeki şeytana benzer. Bu nedenle Hıristiyanlar ve Müslümanlar genellikle Melek Taus'u Şeytan olarak görürler. Ancak Yezidilik, Şeytani olmaktan ziyade İslam öncesi bir Orta Doğu Hint-Avrupa dininin ve / veya Şeyh Adi tarafından kurulan bir gulat Sufi hareketinin kalıntısı olarak anlaşılabilir. Aslında, Yezidilikte Tanrı'ya karşı kötülüğü temsil eden hiçbir varlık yoktur; Bu tür ikilik Yezidiler tarafından reddedilir.


Orta Çağ'da, dualist bir dinin uygulayıcıları olan Katarlar, Katolik Kilisesi tarafından Şeytan'a ibadet etmekle suçlandılar. Papa Gregory IX, Rama'daki Vox adlı eserinde, Catharların Tanrı'nın Lucifer'i cennetten atmakta hata yaptığına ve Lucifer'in sadıklarını ödüllendirmek için geri döneceğine inandığını belirtti. Öte yandan Katarizme göre Katolik Kilisesi'nin taptığı maddi dünyanın yaratıcı tanrısı aslında Şeytan'dır.


Wicca, uygulayıcıları birçok Hıristiyanın yanlış bir şekilde Şeytan'a ibadet ettiğini varsaydığı modern, senkretik bir Neopagan dinidir. Gerçekte, Wiccanlar Şeytanın veya benzer herhangi bir figürün varlığına inanmazlar ve böyle bir varlığa saygı duydukları fikrini defalarca ve kesin olarak reddettiler. Meksika'da katlanarak büyüyen Santa Muerte'nin iskelet figürü kültü, Katolik Kilisesi tarafından Şeytana tapma olarak kınandı. Bununla birlikte, Santa Muerte'nin adanmışları onu Tanrı tarafından yaratılmış bir ölüm meleği olarak görür ve çoğu Katolik olarak tanımlanır.


Satanizm hakkındaki çoğu modern folklor, teistik veya ateist Satanistlerin gerçek inançlarından veya uygulamalarından değil, ortaçağ Hıristiyan halk inançlarının, politik veya sosyolojik komplo teorilerinin ve çağdaş şehir efsanelerinin bir karışımından kaynaklanmaktadır. Bir örnek, 1980'lerin Şeytani ritüel istismar korkusudur — Michelle'in Hatırladığı anıdan başlayarak — Satanizmi, çocuk istismarı ve insan kurban etme eğilimi olan geniş bir seçkinler komplosu olarak tasvir eden. Bu tür genellikle Şeytan'ı ibadet almak için fiziksel olarak enkarne olarak tanımlar.

19 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Almanya'da da obruklar oluşuyor

A massive #sinkhole has appeared in a field in# Lingenfeld, #Germany, measuring 2 meters in diameter and over 20 meters deep. It’s a stark reminder that the earth beneath our feet isn’t always as stab