top of page

Sona doğru yaklaşırken.. / As we approach the end.. / Приближаясь к концу..
Bu dünyadan tek anladığım "sürekli mücadele".. 20 yıldan fazla bir süreyi günde 2 saat uyku ile geçirdim. Askerde aynı gün içinde 7 farklı görevim vardı. Hep aynı anda birden fazla şeyi düşünmekle ve yapmakla meşgul oldum. Kendimi geliştirdim ama yorgunluk ta aldı başını gitti.


1. İlmimle sınanıyorum

2. İnancımla sınanıyorum

3. Sağlığımla sınanıyorum

4. Atalarımın yoluyla sınanıyorum

5. Küreselcilerle sınanıyorum

6. Aklımla ve ahlakımla sınanıyorum

7. Dostlarımla ve yakınlarımla sınanıyorum

8. Ahir Zaman alametleriyle sınanıyorum


Bu sınanmalar bende oldukça ağır yani bezdirici seviyede sürüyor. İnsanlara her derdimizi anlatıp ta canlarını sıkacak değilim. Kendimi dinlesem 40 tane hastalığım var. Onun için dinlemiyorum. En azından Nibiru'nun geliş gidiş sürecini bir görüp insanlara rehberlik edebilirsem mutlu olurum.


Geçen yıla göre internete girebilen insan sayısı azaldı. İnternet paketleri de oldukça pahalandı. Genç nesil barlarda, kafelerde, eğlence yerlerinde.. Bizi takip eden kesim ebeveynler idi. Onlar da artık en küçük internet paketi alıyor çoğunlukla. Doğal olarak ta temel ihtiyaçlarına kullanıyor.


Bazen sabahtan akşama sala okunuyor. Zira ölümler çok arttı. Ama genelde de hiç okumuyor. Bu da anormal ve birilerinin sala okunmasını engellediği anlaşılıyor. Benim yaşadığım yer 20 yıl öncesine kadar sessiz ve sakin bir yerdi. Şu anda nüfus 4-5 kat arttı. Köylerdeki insanlar ilçeye doldu. Doğudan batıya göç dalgası oluşturdular. Bir de yabancı göçmenler var. Kaç tane yeni mahalle kuruldu. Yerli insanlar maalesef ahirete göçüyor, onların yerini göçmenler alıyor.


Ne yaptıysam barsak geçirgenliğini ve Candida mantarını engelleyemedim. Herkes bir sürü bilgi gönderiyor. Ancak her öneri bir sürü maliyete yol açıyor.


Alternatif Şifa Uzmanı arkadaşımın gönderdiği karışımı kullanıyorum epeydir. Biraz hastalığı seyreltti. Baş parmağımda romatoit artrit benzeri bir şey var. Şu anda çok kötü değil ama bir şey tutarken acıyor.


Allah hastalarımıza şifalar versin. Chemtrails, gıdalar, hava, su adeta zehir saçıyor. Böyle bir dünyada yaşamda kalmak bile mucize. Ayrıca frekans saldırıları da vücudumuzu, psikolojimizi ve ruhumuzu perişan ediyor. Sağlık en büyük servet. Allah bizi bu servetten mahrum bırakmasın. Sonra da şeytanların devrinde Allah bizi maddi yoksun bırakmasın.


Anladım ki bu dünya Müslüman için sıkıntı demekmiş. Hele bir de Müslüman Türk iseniz o sıkıntı ona katlanıyor. Hele bir de ülküsü ve görevi olan bir Müslüman Türk iseniz o sıkıntı bine katlanıyor. Sonraki nesillerde İnşallah daha iyi bir yaşam olur diyeceğim ama Ahir Zamandayız biliyorsunuz. O yüzden "Allah onlara sabır versin" diyeceğim.


Dertlerimiz ve sıkıntılarımız bizi yıkmaz elbette ama sarsar. Çünkü onları kendi başımıza yaşıyoruz. Allah'a şükür ki şu zamanda bana gerçekten yoldaş olacak insanlar çıktı. İyi ve düzgün insanların olduğunu bilmek insana güç veriyor. Onlar da olmasa her şeyi bir kenara atıp olanı biteni sadece seyrederdim veya çeker giderdim herhalde..


Nibiru'nun sayhası için kalan süre 2.5 ay. Eylül sonunda Telegram grubumu dışa kapatacağım. Önemli bilgileri, gözlemleri, haberleri ve duyuruları artık sadece Telegram grubumdan anlatacağım. Diğer sosyal medya alanlarında genel bilgiler vereceğim. Zira küreselcilerin de bu bilgilere sahip olmalarını istemiyorum. Hatta Telegram ana grubumdan seçtiğim kişileri de özel grubuma alacağım. Asıl bilgiler, haberler ve duyurular oradan bildirilecek. Bundan sonra bilgiler aşama aşama insanlara ulaştırılacak. Telegram ana grubunda % 40-60 arası, Telegram özel grubunda ve websitemde (blog alanında ve gruplarda) % 100. Diğer sosyal medya alanlarında ise 10-30 arası.


Özveri ve vefa göstermeyene de biz de bir şey göstermeyeceğiz.


*********


All I understand from this world is "constant struggle".. I spent more than 20 years sleeping for 2 hours a day. I had 7 different missions in the same day in the military. I've always been busy thinking and doing more than one thing at the same time. I improved myself, but fatigue took its toll.


1. I am being tested with my knowledge

2. I am being tested by my faith

3. I'm testing my health

4. I am being tested through my ancestors

5. I'm being tested with globalists

6. I am being tested with my mind and morality

7. I'm being tested with my friends and relatives

8. I am being tested by the signs of the End Times


These tests are quite severe for me, so they continue at an annoying level. I'm not going to tell people everything we have and annoy them all the way. If I listen to myself, I have 40 diseases. That's why I'm not listening. At least if I can see the process of Nibiru's arrival and departure and guide people, I'll be happy.


Compared to last year, the number of people who can access the Internet has decreased. Internet packages have also become quite expensive. The younger generation is in bars, cafes, places of entertainment.. The people who followed us were the parents. They also now mostly buy the smallest internet package. Naturally, he uses it for his basic needs.


Sometimes Tuesday is read from morning to evening. Because the deaths have increased a lot. But he usually doesn't read at all. This is also abnormal, and it seems that someone is preventing the reading of the Tuesday. The place where I lived was a quiet and peaceful place until 20 years ago. Currently, the population has increased by 4-5 times. People from the villages filled the district. They formed a wave of migration from east to west. There are also foreign immigrants. How many new neighborhoods have been established? Unfortunately, indigenous people are migrating to the hereafter, and immigrants are taking their place.


Whatever I did, I couldn't prevent intestinal permeability and Candida fungus. Everyone is sending a lot of information. But every proposal leads to a lot of costs.


I've been using the mixture sent by my Alternative Healing Specialist friend for quite a while. It diluted the disease a little. I have something similar to rheumatoid arthritis in my thumb. It's not too bad right now, but it hurts when I'm holding something.


May God heal our patients. Chemtrails, food, air, water are practically spreading poison. It's a miracle even to stay alive in such a world. In addition, frequency attacks also devastate our body, psychology and psyche. Health is the greatest wealth. May God not deprive us of this wealth. And then, in the time of the devils, may Allah not deprive us of material possessions.


I realized that this world means trouble for Muslims. Especially if you are a Muslim Turk, this problem endures to him. Especially if you are a Muslim Turk with an ideal and a duty, this problem endures a thousand. I will say that I hope there will be a better life in the next generations, but you know we are in the End Times. That's why I will say, "May Allah give them patience".


Of course, our troubles and troubles do not destroy us, but they shake us. Because we live them on our own. Thank God that there are people who will really be my comrades at this time. It gives a person strength to know that there are good and decent people. If it wasn't for them, I would probably have thrown everything aside and just watched what was going on, or I would have left..


The remaining time for the recovery of Nibiru is 2.5 months. I will be closing my Telegram group at the end of September. I will tell important information, observations, news and announcements only from my Telegram group now. I will give general information in other social media areas. Because I don't want globalists to have this information either. I will even add the people I have selected from my Telegram main group to my private group. The main information, news and announcements will be reported from there. After that, the information will be delivered to people gradually. Between 40-60% in the Telegram main group, 100% in the Telegram private group and on my website (in the blog area and groups). Dec. In other social media areas, it is between 10-30 Dec.


We will not show anything to those who do not show dedication and loyalty, and we will not show anything either.


*********


Все, что я понимаю из этого мира, это "постоянная борьба".. Я провел более 20 лет, спя по 2 часа в день. У меня было 7 разных заданий в армии в один и тот же день. Я всегда был занят размышлениями и выполнением нескольких вещей одновременно. Я улучшил себя, но усталость взяла свое.AMI ушла.


1. Меня проверяют мои знания

2. Я испытан своей верой

3. Меня проверяют на здоровье

4. Меня проверяют мои предки

5. Меня проверяют глобалисты

6. Я испытан своим разумом и моралью

7. Меня проверяют мои друзья и близкие

8. Меня проверяют предзнаменования последнего времени


Эти испытания для меня довольно тяжелые, так что они длятся довольно долго. Я не собираюсь рассказывать людям о наших проблемах и беспокоить их. Если бы я послушал себя, у меня было бы 40 болезней. Я не поэтому тебя слушаю. По крайней мере, я был бы счастлив, если бы смог увидеть процесс прибытия и отъезда Нибиру и наставлять людей.


По сравнению с прошлым годом количество людей, которые могут пользоваться Интернетом, сократилось. Интернет-пакеты также стали довольно дорогими. Молодое поколение в барах, кафе, развлекательных заведениях.. За нами последовали родители. Они также в основном сейчас получают самый маленький интернет-пакет. Естественно, та использует его для своих основных нужд.


Иногда его читают с утра до вторника. Потому что смертность сильно возросла. Но обычно он вообще не читает AMI. Это тоже ненормально, и, похоже, кто-то мешает читать вторник. Место, где я жил, было тихим и спокойным еще 20 лет назад. В настоящее время население увеличилось в 4-5 раз. Люди в деревнях заселили округ. Они вызвали волну миграции с востока на запад. И есть иностранные иммигранты. Сколько было создано новых приходов. К сожалению, коренные народы мигрируют в загробную жизнь, их заменяют мигранты.


Что бы я ни делал, я не смог предотвратить проницаемость кишечника и грибок Кандида. Все присылают много информации. Но каждое предложение сопряжено с большими затратами.


Я использую смесь, которую прислал мой друг, специалист по альтернативному исцелению, уже довольно давно. Это немного разбавило болезнь. У меня на большом пальце что-то похожее на ревматоидный артрит. Сейчас это не так уж плохо, но AMI больно, когда держишь что-то.


Пусть Аллах дарует исцеление нашим пациентам. Химические тропы, еда, воздух, вода буквально источают яд. Даже остаться в живых в таком мире - это чудо. Кроме того, частотные атаки опустошают наше тело, психологию и психику. Здоровье - величайшее богатство. Пусть Аллах не лишит нас этого богатства. А потом, во времена шайтанов, пусть Аллах не лишит нас имущества.


Я понял, что этот мир означает бедствие для мусульманина. Особенно, если вы турок-мусульманин, он терпит бедствие. Особенно, если вы турок-мусульманин, у которого есть страна и долг, это испытание терпит тысячу. Я скажу, что, надеюсь, в последующих поколениях будет лучшая жизнь, но вы знаете, что сейчас последнее время. AMI. Поэтому я скажу: "Да даст им Аллах терпение".


Конечно, наши проблемы и невзгоды не разрушают AMI, но они потрясают. Потому что мы живем ими сами по себе. Слава Богу, в это время появились люди, которые действительно станут мне товарищами. Знание того, что есть хорошие и порядочные люди, придает сил. Если бы не они, я бы, наверное, все выбросил и просто посмотрел, что происходит, или ушел бы..


Оставшееся время, благодаря Нибиру, составляет 2,5 месяца. В конце сентября я закрою свою группу в Telegram. Я расскажу важную информацию, наблюдения, новости и объявления теперь только из своей группы в Telegram. Я дам общую информацию в других областях социальных сетей. Потому что я не хочу, чтобы глобалисты тоже обладали этой информацией. Я даже возьму людей, которых я выбрал из своей основной группы Telegram, в свою личную группу. Фактическая информация, новости и объявления будут сообщаться оттуда. После этого информация будет доведена до людей поэтапно. От 40 до 60% в основной группе Telegram и 100% в частной группе Telegram и на моем веб-деке (в области блога и в группах). В других социальных сетях - от 10 до 30 дек.


Мы ничего не покажем тем, кто не проявит преданности и верности.


153 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

GERÇEKTEN FAHİŞ FİYAT VAR MI?

Bir fincan kahvenin maliyeti en çok 4 Lira, satış fiyatı ise 90-120 Lira arasında değişiyor. İşte fahiş fiyat dediğimiz şey tam olarak bu. Bildiğim bir işletmeden detay da vereyim. Orta-üst bir muhitt

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

Bülent hocam Rabbim size ve hepimize şifalar versin bu dünyada öbür dğnya da cenneti ne kabul etsin inşallah

Like
bottom of page