top of page

Türk şäherlerinde betbagtçylykdan halas etmek boýunça gollanma - 81 şäheriň derňewi we kartasyKitabymyň birinji neşiri çykmanka satyldy.Kurandan başga; 21-nji asyryň iň möhüm kitabydyr. Www.kurtulusrehberi.com sahypasyndan maglumat alyp bilersiňiz. Iş dünýäsinde we bilim dünýäsinde işimden başga-da, uzak wagtlap gözleg ýazyjysy bolup işledim. Soňky 3 ýylda 40 ýurtda 7 dilde gözden geçirdim we adamlara 60000 sahypa maglumat paýladym. Toparym hem maňa kömek etdi. Milletim, dünýä we adamzat üçin täsin işleri dowam etdirýärin. Kitabym Flora neşirýat tarapyndan neşir edildi. Olara kitap çap etmek we edinmek bilen baglanyşykly meseleler barada telefon arkaly sorag berip bilersiňiz. Örän uly göwrümde işlemegi dowam etdirýärin. Şeýle hem bu tagallalary goldap bilersiňiz. Şeýlelik bilen, işleýän we öndürýän adamlaryň ösüşine goşant goşýarsyňyz.
Indiki neşirini hökman alyň. Näçe çap ediljekdigini bilemzok. Hepdeden-hepde çap edýärler. Öňünden sargyt etmek üçin ony şu baglanyşykdan satyn alyp bilersiňiz:

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Derdiniz ne kardeşim sizin? Bu fiyatlar niye böyle?

Kayseri’de üretilen ve Gürcistan’da yaklaşık 360 TL satılan ürünün Türkiye’de 600 TL’ye satılması tartışma konusu oldu. Bazı şeylerin fiyatı 1 yılda 10 kat arttı. 2004-2005 gibi domates 20-25 kuruştu,

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page