top of page

Türk Asur Beyliği


asurlar
.png
Download PNG • 2.86MB


Artsakh nedir ??? Daha doğrusu ArSak ya da ArSak. Bu, Türkçede Savaşçı Sak ya da Man Sak anlamına gelir. Şanlı ArSak'ın Dak kabilesi lideri Dak kabilesi liderliğinde Parthian İmparatorluğu'nu kuran ArSakids'in MasSak (BaşSak - Main Saks) hanedanlığı ile ilgilidir. Sak halkının önde gelen bir temsilcisiydi, Doğu Türk halkları eski zamanlarda kendilerine böyle seslenirlerdi. Sak kelimesinin etimolojisi eski Türk dilinde kelimenin tam anlamıyla Türklerde gücün sembolü olan "Okla Eğil" anlamına gelir, tercümesi ise "Kraliyet Ailesi" anlamına gelir. Doğudan batıya Türk dillerinin isimlerine bağlı olarak, bu kelime YayOk - YaOk - Yak (Yakut, Yakut here ut the end of the plural) - JayOk - Jak (Jak) - Отоak (Shak, Şah) - Sak - Sak, vb. dizisinin basit bir dizisi ile adlandırılmıştır. D. Şah kelimesinin etimolojisi de bu kelimeyle ilişkilidir, çünkü Yay Ok (Oley Ok, Zhay Ok, Sai Ok) Türklerde güç sembolüdür. Parthian kralları, güçlerinin sembolü olarak LUK (Zhai, Sai) onurlarına paralar bastılar. Partliler devletlerine AranŞahr, liderlerine AranŞahs (ArŞahs) adını verdiler. Aran ve Ar kelimeleri Azerbaycan dilinde aynı anlam taşıyor ve Savaşçı ya da İnsan anlamına geliyor. İlginçtir ki İskifliler (Skit, назваskit) isminin etimolojisinin Akademik Bilim tarafından hala yanlış sunulduğu anlaşılıyor. Doğu-Türk ve Moğol (Altay) dillerinde İT, UT, İT, çoğulların bitişi olduğu için (Batı Türk lehçelerinde IS, UZ, YZ, hatta daha da batı IR, UR, IR) bazı Doğu halklarının adlarında gördüğümüz budur, örneğin Yakut, Türkit, Merkit vs. D. Batı ve Rus tarihografisinde, tarihçilerin Scit-Skif, Trakya-Fracya vb. kelimelerindeki gibi bu T harfini neden F üzerine çarpıttıkları anlaşılamamaktadır. D. Sonuç: Skif ismi aslında Skit (skit) Skut yani Sakit, Sakut, Zakut, Yakut yani Rusça'da SAKI demekmiş. Ve batı Türk lehçelerinde UT yerine UZ ile değiştirmek için batıya taşınıyorsa neden Fars kaynaklarında Saki, Asur kaynaklarında İSKUZ veya İSKUZ, AŞKUZ, ve ülkeleri AŞKUZ, Kuzey Azerbaycan toprakları. Meğer Türkler hiç bir yere gidip gelmemişler, hem Azerbaycan'da hem de Pasifik Okyanusuna kadar büyük bir toprakta yaşamışlar.Что такое Арцах??? Вернее будет АрСах или АрСак. Это в переводе с тюркского означает Воин Сак или Мужчина Сак. Связано с МасСакетской (БашСакской - Главные Саки) династией АрСакидов, которые создали Парфянскую Империю под руководством предводителя племени Даков Славного АрСака. Он был ярким представителем народа Сак, так в древности называли себя восточные Тюркские народы. Этимология слова Сак на древне тюркском языке в прямом смысле означает "Лук со Стрелой", которая являлась символом власти у Тюрков, а в переносном смысле означает "Царственный род". Это слово в зависимости от наречий тюркских языков с востока на запад называлась по простой последовательности YayOk - YaOk - Yak (Yakut, Якут здесь ут окончание множественного числа) - JayOk (ЖайОк) - Jak (Жак) - Şak (Шак, Шах) - Sak - Sax и т. д. Этимология слова Шах тоже связано с этим словом, так как Yay Ok (Йай Ок, Жай Оk, Сай Ок) является символом власти у Тюрков. Парфянские цари выбивали в честь себя монеты на которых изображены держав в руках ЛУК (Жай, Сай) как символ их власти. Парфяне называли свое государство АранШахр, своих предводителей АранШахами (АрШахами). Слова Аран и Ар имеет одинаковое значение на Азербайджанском (Тюркском) языке и означает Воин или Мужчина. Интересно что исходя из этого становится ясно, что этимология названия Скифов (Skit, İskit) нам до сих пор преподносился Академической наукой искаженно неправильно. Так как на восточно-тюркских и монгольских (алтайских) языках окончание ИТ, УТ, ЫТ является окончаниями множественного числа (в западных тюркских диалектах она принимает ИЗ, УЗ, ЫЗ, еще западнее ИР, УР, ЫР), этого мы видим в названиях некоторых восточных народов например Якут, Туркит, Меркит и т. д. В западной и русской историографии непонятно зачем историки склонны искажать эту букву Т на Ф, как в словах Скит-Скиф, Тракия-Фракия и т. д. Вывод: выходит название Скиф на самом деле Скит (İskit), Скут то есть Сакит, Сакут, Жакут, Якут то есть буквально на русском языке означает САКИ. И если переместившись на запад на западных тюркских диалектах заменить УТ на УЗ становиться ясно, почему в персидских источниках Скифов называли Саки, а в Ассирийских источниках их называли ИСКУЗами или ИШКУЗами, АШКУЗами, а их страну АШКУЗаи, которая находилась на территории северного Азербайджана. Выходит Тюрки никуда не уходили и приходили, они как жили так и живут в Азербайджане и на огромной территории до Тихого океана.


27 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Birkaç bilgece laf

Sizin yapmaya cesaret gösteremediğiniz işleri yapanlar sizin yaşamayı arzu ettiğiniz hayatı yaşıyorlar. Sadece sorunları bilmek yetmez, çözümleri de üretmek ve onlar için mücadele etmek gerekir. Çözüm

Küreselciler bizi öldürmenin peşinde

Uzun zamandır meydana gelen gelişmeleri gördükçe irkiliyoruz. Küreselciler Dünya Ekonomik Forumu, Birleşmiş Milletler, ABD Kongresi, Dünya Sağlık Örgütü gibi yapılarda bütün dünyayı bağlayacak şeytani

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page