top of page

Stratejik Analiz ve Çözüm
Strategic Analysis and Solution
Стратегический анализ и решение

birlikler.jpg

Birlikler
Unions
Союзы

Hanedanlıkların ve Kağanların gölgesinde Türk Birliği, Turan Birliği ve İslam Birliği kurulması nasıl olur? Böyle birlikler Türk Töresi'ne göre nasıl işler? Birlikler toplumlar bazında nasıl geliştirilirler?

How about the establishment of a Turkish Union, a Turanian Union and an Islamic Union in the shadow of dynasties and Khagans? How do such troops work according to Turkish Customs? How are unions developed on the basis of societies?

Как насчет создания Тюркского союза, Туранского союза и Исламского союза в тени династий и хаганов? Как действуют такие войска в соответствии с Турецкой церемонией? Как развиваются союзы на основе обществ?

alternatif-ve-geleneksel-sifa.png

Köken Bilimi
The Science of Origin
Наука о происхождении

Gerçek olan Bilinen Tarih, Bilinmeyen / Unutulmuş Tarih ve Türkoloji konuları.. Medeniyetlerin ve kültür tabakalarının kökeni, toplumların kökeni, dillerin kökeni, Dünya'da Türklerin izleri..

What is real is Known History, Unknown/ Forgotten History and Turkology issues.. The origin of civilizations and cultural strata, the origin of societies, the origin of languages, the traces of Turks in the world..

Реальная известная история, неизвестная / забытая история и темы тюркологии.. Происхождение цивилизаций и культурных слоев, происхождение обществ, происхождение языков, следы турок на Земле..

koken-bilim.jpg
kuselciler-vs-avrasyacilar.jpg

Küreselci vs Avrasyacı
Globalist vs Eurasianist
Глобалист против евразийца

Sapla samanın birbirine girdiği bir zamanda Küreselciler ile Avrasyacılar arasında oynanan oyunlar, dünyanın geldiği hal, vesayetler savaşı, Siyonizm ve Yeni Dünya Düzeni..

The games being played between Globalists and Eurasians at a time when straw and straw came together, the state of the world, the war of Decrees, Zionism and the New World Order..

В то время, когда между глобалистами и евразийцами возникли разногласия, игры, в которые играют глобалисты и евразийцы, - это то, каким стал мир, война за опеку, си декоммунизм и Новый Мировой порядок..

alternatif-ve-geleneksel-sifa.png

Adım Adım Ahir Zaman
Step by Step the End Times
Шаг за шагом Ахир Заман

Ahir Zamanın son dakikasına girdiğimiz bir zamanda artık en çok Kıyamete 50 Hicri yıl olduğunu bilerek meydana gelecek olayların neler olduğunu ve hangi tedbirler gerektiğini bilmememiz ve idrak etmemiz gerekiyor.

At a time when we are entering the last minute of the End Times, we need to know and understand what the events that will occur, and what measures are required, knowing that it is 50 Hijri years to the Doomsday at the most, and what measures are required.

В то время, когда мы вступаем в последнюю минуту последнего времени, мы больше всего не должны знать и понимать, какие события произойдут, зная, что до Апокалипсиса осталось 50 лет Хиджры, и какие меры необходимы.

ahir-zaman3.jpg
sapkin-fikirler.jpeg

Sapkın Fikirlere Karşı
Against Perverted Ideas
Против извращенных идей

Gerek bilim ve gerekse din alanlarında pek çok sapık ayrışma meydana çıkmış durumdadır. Bunların neler olduklarını bilmek ve bunlara karşı itikadımızı, imanımızı, onurumuzu, sevdiklerimizi ve aklımızı korumamız gerekiyor.

There are many perverse divisions in both the fields of science and religion. We need to know what these things are and protect our faith, faith, honor, loved ones and our sanity against them.

Многие извращенные расхождения произошли как в области науки, так и в области религии. Нам нужно знать, что это такое, и защищать от этого нашу веру, веру, честь, близких и здравомыслие.

alternatif-ve-geleneksel-sifa.png

Türk Gelecek Vizyonu
Turkish Future Vision
Турецкое видение будущего

Türk Milleti'nin geçmişinden gelen atasal gücüyle geleceğine yön vermek üzere olması gereken ülküler dahilinde düşünülen geleceğe bakış prensipleri.

The principles of looking to the future, which are considered within the ideals that the Turkish Nation should be about to direct its future with its ancestral power from the past.

Принципы взгляда в будущее, рассматриваемые в странах, которые должны руководствоваться наследственной силой, исходящей из прошлого турецкой нации, должны определять ее будущее.

turk-gelecek-vizyonu.jpg
afetler-ve-felaketler.jpg

Afetler ve Felaketler
Disasters and Catastrophes
Бедствия и катастроф

Doğal yollarla, gökyüzü yoluyla ve insan eliyle gelen afetlerin ve felaketlerin araştırılması, incelenmesi ve bunlara yönelik çözüm sunulması.

Research, investigation and provision of solutions for disasters and disasters that come by natural means, through the sky and by human hands.

Изучение, изучение и предоставление решений стихийных бедствий и катастроф, которые происходят естественным путем, с помощью неба и рук человека.

bottom of page