top of page

Two witnesses / İki tanık


BAT NOTU: Hristiyanlıkta geçen Elijah ile Enoch; İslamiyet'te geçen "Hızır ile İlyas" isimlerine çok benzer ve muhtemelen de onlardır.
The two witnesses, as depicted in the Bamberg Apocalypse, an 11th-century illuminated manuscript.


İki tanık, 11. yüzyıldan kalma aydınlatılmış bir el yazması olan Bamberg Kıyametinde tasvir edildiği gibi.In the Book of Revelation, the two witnesses (Ancient Greek: δύο μαρτύρων, romanized: duo martyron) are two prophets who are mentioned in Revelation 11:1-14. Some Christian eschatology interprets this as two people, two groups of people, or two concepts. Some believe they are Enoch and Elijah, as in the Gospel of Nicodemus, since they are the only two that did not see death as required by the Scriptures. Others believe them to be Moses and Elijah because they appeared during the transfiguration of Jesus, or because Enoch was not Abraham's descendant. Some also believe[citation needed] that they are Moses and Elijah due to the description of what they are to do. They have the power to shut the heavens (Elijah) and turn water into blood (Moses).


Dispensationalist Christians believe that the events described in the Book of Revelation will occur before and during the Second Coming.Vahiy Kitabında, iki tanık (Eski Yunanca: δοο μαρτύρων, romalı: ikili şehit) Vahiy 11: 1-14'te adı geçen iki peygamberdir. Bazı Hıristiyan eskatolojisi bunu iki kişi, iki grup insan veya iki kavram olarak yorumlar. Bazıları, Nicodemus İncili'nde olduğu gibi Hanok ve İlyas olduklarına inanırlar, çünkü Kutsal Yazıların gerektirdiği şekilde ölümü görmeyen tek ikisi onlardır. Diğerleri, İsa'nın başkalaşımı sırasında ortaya çıktıkları veya Hanok'un İbrahim'in soyundan gelmediği için Musa ve İlyas olduklarına inanırlar. Bazıları da ne yapacaklarının açıklaması nedeniyle Musa ve İlyas olduklarına inanıyor. Gökleri (İlyas'ı) kapatma ve suyu kana çevirme güçleri vardır (Musa).


Ayrılıkçı Hıristiyanlar, Vahiy Kitabında anlatılan olayların İkinci Geliş öncesi ve sırasında gerçekleşeceğine inanırlar.Biblical narrative

İncil anlatısı


And I will grant my two witnesses authority to prophesy for one thousand two hundred sixty days, wearing sackcloth.


These are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth. And if anyone wants to harm them, fire pours from their mouth and consumes their foes; anyone who wants to harm them must be killed in this manner. They have authority to shut the sky, so that no rain may fall during the days of their prophesying, and they have authority over the waters to turn them into blood, and to strike the earth with every kind of plague, as often as they desire.


When they have finished their testimony, the beast that comes up from the bottomless pit will make war on them and conquer them and kill them, and their dead bodies will lie in the street of the great city that is prophetically called Sodom and Egypt, where also their Lord was crucified. For three and a half days members of the peoples and tribes and languages and nations will gaze at their dead bodies and refuse to let them be placed in a tomb; and the inhabitants of the earth will gloat over them and celebrate and exchange presents, because these two prophets had been a torment to the inhabitants of the earth.


But after the three and a half days, the breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and those who saw them were terrified. Then they heard a loud voice from heaven saying to them, "Come up here!" And they went up to heaven in a cloud while their enemies watched them. At that moment there was a great earthquake, and a tenth of the city fell; seven thousand people were killed in the earthquake, and the rest were terrified and gave glory to the God of heaven.


— Book of Revelation, 11:1–13Ve iki şahidime çul giyerek bin iki yüz altmış gün peygamberlik etme yetkisi vereceğim.


Bunlar, yeryüzünün Rabbinin huzurunda duran iki zeytin ağacı ve iki kandil direğidir. Kim onlara zarar vermek isterse, ağzından ateş dökülür ve düşmanlarını yer; Kim onlara zarar vermek isterse bu şekilde öldürülmelidir. Peygamberlik ettikleri günlerde yağmurun yağmaması için göğü kapatma ve suları kana çevirme ve arzuladıkları sıklıkta yeryüzüne her türlü vebayı vurma yetkisine sahiptirler.


Tanıklıklarını bitirdiklerinde, dipsiz çukurdan çıkan canavar onlarla savaşacak, onları fethedecek ve öldürecek ve cesetleri, peygamberlik olarak Sodom ve Mısır olarak adlandırılan ve Rablerinin de çarmıha gerildiği büyük şehrin sokağında uzanacak. Üç buçuk gün boyunca halkların, kabilelerin, dillerin ve ulusların mensupları ölü bedenlerine bakacak ve bir mezara konulmalarına izin vermeyecekler; yeryüzündekiler de onlara böbürlenecek, bayram edecek, hediye alışverişinde bulunacaklar. Çünkü bu iki peygamber yeryüzündekilere azap etmişti.


Fakat üç buçuk günden sonra, Tanrı'dan gelen yaşam nefesi onlara girdi ve ayakları üzerinde durdular ve onları görenler dehşete kapıldılar. Sonra gökten yüksek bir ses duydular: "Buraya gel!" Ve düşmanları onları izlerken bir bulut içinde cennete gittiler. O anda büyük bir deprem oldu ve şehrin onda biri düştü; Depremde yedi bin kişi öldü, geri kalanlar dehşete kapıldı ve Gök Tanrısı'nı yüceltti.


- Vahiy Kitabı, 11: 1-13Textual analysis

Metinsel analiz


According to the text, the two witnesses are the "two olive trees and the two lampstands" that have the power to destroy their enemies, control the weather and cause plagues. This description may be symbolism, allegory, or literal.Metne göre iki tanık, düşmanlarını yok etme, havayı kontrol etme ve vebaya neden olma gücüne sahip "iki zeytin ağacı ve iki kandil" dir. Bu açıklama sembolizm, alegori veya gerçek olabilir

"These are the two olive trees and the two lampstands standing before the God of the earth." Revelation 11:4


"Bunlar, Dünya'nın Tanrısının önünde duran iki zeytin ağacı ve iki kandil direğidir." Vahiy 11:4
Exegesis

Tefsir


In attempting to interpret Revelation 11, commentators who hold to a premillennial eschatology generally interpret the two witnesses in one of three ways:


* as individuals either manifested in some form of reincarnation; or "in the spirit" of biblical prophets who once appeared in Bible history; or simply as two individuals newly arrived on the earth;

* as corporate in nature (human) standing for the Church only or for Israel only; or both Israel and the Church; or for both Jewish and Gentiles believers in Jesus; or

* as symbolism or an expression of biblical concepts (i.e., the Old and New Testaments; the Law and the Prophets;[5] Mercy and Grace).


The literalist typically has a dispensationalist or literal interpretation that the two witnesses will be actual people who will appear in the last days. However, there are varying views as to their identity.


Modern theologians, such as John Walvoord, have furthered the point of individualism by comparing the "two lampstands" and the "two olive trees" of Revelation 11 to the two golden pipes and two olive trees/branches of Zechariah 4. By the identification of the two olive branches as "two anointed ones" or "two sons of the oil", in Zechariah, this reinforces the literalist interpretation that the two witnesses are two people. The personification of the two witnesses in Revelation is so prevalent that according to theologian William Barclay, the passage seems to refer to definite persons. Walvoord further pointed out that because the Revelation passage does not specifically identify who the two witnesses are, it would be safer to conclude that they are not related to any previous historical character.Vahiy 11'i yorumlamaya çalışırken, bin yıl öncesi eskatolojiye bağlı yorumcular genellikle iki tanığı üç yoldan biriyle yorumlarlar:


* ya bir tür reenkarnasyonda tezahür eden bireyler olarak; ya da bir zamanlar İncil tarihinde ortaya çıkan incil peygamberlerinin "ruhunda"; ya da sadece dünyaya yeni gelen iki kişi olarak;

* doğası gereği kurumsal (insan) olarak yalnızca Kilise veya yalnızca İsrail için ayakta durmak; veya hem İsrail hem de Kilise için; veya İsa'ya inanan hem Yahudi hem de Yahudi olmayanlar için; veya

* sembolizm veya incil kavramlarının bir ifadesi olarak (yani, Eski ve Yeni Ahit; Yasa ve Peygamberler; [5] Merhamet ve Zarafet).


Edebiyatçı tipik olarak, iki tanığın son günlerde ortaya çıkacak gerçek insanlar olacağına dair bir muafiyetçi veya gerçek bir yoruma sahiptir. Bununla birlikte, kimlikleri konusunda farklı görüşler vardır.


John Walvoord gibi modern ilahiyatçılar, Vahiy 11'in "iki kandili" ve "iki zeytin ağacını" Zekeriya 4'ün iki altın borusu ve iki zeytin ağacı / dalıyla karşılaştırarak bireycilik noktasını ilerlettiler. Zekeriya'da iki zeytin dalının "meshedilmiş iki" veya "petrolün iki oğlu" olarak tanımlanmasıyla bu, iki tanığın iki kişi olduğu şeklindeki edebi yorumu pekiştirir. Vahiy'deki iki tanığın kişileştirilmesi o kadar yaygındır ki, ilahiyatçı William Barclay'e göre pasaj belirli kişilere atıfta bulunuyor gibi görünmektedir. Walvoord ayrıca, Vahiy pasajı iki tanığın kim olduğunu özel olarak tanımlamadığı için, bunların önceki herhangi bir tarihsel karakterle ilgili olmadıkları sonucuna varmanın daha güvenli olacağına dikkat çekti.

Elijah and Enoch, 17th century icon


İlyas ve Hanok, 17. yüzyıl ikonu
As individuals

Bireyler olarak


The apocryphal Gospel of Nicodemus (also known as Acts of Pilate) states that those two witnesses who will appear in times of Antichrist to engage in battle with him are Enoch and Elijah:


3One of them answering, said, I am Enoch, who was translated by the word of God: and this man who is with me, is Elijah the Tishbite, who was translated in a fiery chariot. 4Here we have hitherto been, and have not tasted death, but are now about to return at the coming of Antichrist, being armed with divine signs and miracles, to engage with him in battle, and to be slain by him at Jerusalem, and to be taken up alive again into the clouds, after 3 days and a half.


— Gospel of Nicodemus, Chapter 20:3–4


Others have proposed Moses as one of the witnesses, for his ability to turn water into blood and the power to plague the earth. It is possible that one of two witnesses would be Elijah the prophet (Malachi 4:5-6) based on an interpretation of the bible verses. John the apostle (Revelation 10:11) could also be a candidate.


Early Christian writers such as Tertullian, Irenaeus, and Hippolytus of Rome, have concluded that the two witnesses would be Enoch and Elijah, the two prophets who did not die because God "took" them according to other Biblical passages.Apokrif Nicodemus İncili (Pilatus Eylemleri olarak da bilinir), Deccal zamanlarında onunla savaşa girmek için ortaya çıkacak olan iki tanığın Hanok ve İlyas olduğunu belirtir:


3bunlardan biri cevap vererek, "Ben Tanrı'nın sözüyle çevrilen Hanok'um" dedi, "Benimle birlikte olan bu adam ateşli bir savaş arabasıyla çevrilen Tişbitli İlyas'tır. 4 Şimdiye kadar burada bulunduk ve ölümü tatmadık, ama şimdi Deccal'in gelişinde, ilahi işaretler ve mucizelerle donanmış olarak, onunla savaşa girmek, Yeruşalim'de onun tarafından öldürülmek ve bulutların içine tekrar diri diri götürülmek üzere geri dönmek üzereyiz. , sonra 3 buçuk gün.


- Nicodemus İncili, Bölüm 20: 3-4


Diğerleri, suyu kana dönüştürme yeteneği ve yeryüzünü rahatsız etme gücü nedeniyle Musa'yı tanıklardan biri olarak önerdiler. İncil ayetlerinin yorumuna dayanarak iki tanıktan birinin peygamber İlyas olması mümkündür (Malaki 4: 5-6). Havari Yuhanna (Vahiy 10:11) da aday olabilir.


Tertullian, Irenaeus ve Roma Hippolytus gibi ilk Hıristiyan yazarlar, iki tanığın, Tanrı onları diğer İncil pasajlarına göre "aldığı" için ölmeyen iki peygamber olan Hanok ve İlyas olacağı sonucuna varmışlardır.As symbols of the church

Kilisenin sembolleri olarak


The two witnesses have been interpreted as representing the Church or a similar concept. The 1599 Geneva Study Bible has asserted that the two witnesses are the exclusive purview of the church. Matthew Henry's Complete Commentary on the Whole Bible gives one church interpretation as consisting of believing Jews and that of the gentiles. John Wesley in his commentary on Revelation 11 suggests a more spiritual, almost ambiguous, application. John Gill's Exposition of the Bible interprets the two witnesses as the true Church in counterdistinction to the "antichrist system" of Roman Catholicism. Ross Taylor's Verse by Verse Commentary on Revelation clearly defines the Church as the "two olive trees and the two lampstands."


Similarly, the two witnesses have been identified as Israel and the Christian Church. The number two has been associated with the witness of Israel to the gentile nations during the 70th Week of Daniel's prophecy. The olive tree signifies Israel. The "witness of the Church" is signified by the two lampstands, whose identity was disclosed by the seven golden lampstands (i.e., candlesticks) revealed in Revelation 2–3 as the "churches". Revelation 2:1 refers to the churches as golden lampstands.


It has also been proposed that the two witnesses are the witnessing church, because Jesus sent out his disciples "two by two".[17] The two witnesses are the true prophetic witness in Revelation (the church), and they serve as the counterpart to the false prophetic witness, the beast from the land, who has two horns like a lamb (Revelation 13:11; cf.16:13; 19:20; 20:10).İki tanık, Kiliseyi veya benzer bir kavramı temsil ettiği şeklinde yorumlandı. 1599 Cenevre İnceleme Mukaddes Kitabı, iki şahidin kilisenin münhasır yetkisi olduğunu iddia etti. Matthew Henry'nin Tüm İncil hakkındaki Tam Yorumu, inanan Yahudilerden ve yahudi olmayanlardan oluşan bir kilise yorumu verir. John Wesley, Vahiy 11 hakkındaki yorumunda daha ruhani, neredeyse belirsiz bir uygulama önermektedir. John Gill'in İncil'i Açıklaması, iki tanığı, Roma Katolikliğinin "deccal sistemine" aykırı olarak gerçek Kilise olarak yorumluyor. Ross Taylor'ın Ayet Ayet Vahiy Üzerine Yorumu, Kiliseyi açıkça "iki zeytin ağacı ve iki lamba sehpası" olarak tanımlar."


Benzer şekilde, iki tanık İsrail ve Hıristiyan Kilisesi olarak tanımlandı. İki numara, Daniel'in peygamberliğinin 70. Haftasında İsrail'in yahudi olmayan uluslara şahitliği ile ilişkilendirildi. Zeytin ağacı İsrail'i simgeler. "Kilisenin tanığı", kimliği Vahiy 2-3'te "kiliseler" olarak açıklanan yedi altın kandil (yani şamdanlar) tarafından açıklanan iki kandil ile gösterilir. Vahiy 2: 1, kiliseleri altın kandiller olarak adlandırır.


İsa öğrencilerini "ikişer ikişer" gönderdiği için iki tanığın da tanık kilisesi olduğu öne sürülmüştür.[17] İki tanık, Vahiy'deki (kilise) gerçek peygamberlik tanığıdır ve kuzu gibi iki boynuzu olan topraktan gelen canavar olan sahte peygamberlik tanığının muadili olarak hizmet ederler (Vahiy 13: 11; krş.16:13; 19:20; 20:10).Other views

Diğer görüşler


The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints believe that the two witnesses will be two prophets who are sent to Jerusalem (raised up to the Jews) in the modern nation of Israel,[18][19] possibly two members of their Quorum of the Twelve or their First Presidency, who are considered to be prophets by the church. These two prophets will represent both the ancient Northern and Southern kingdoms of Israel (the two olive trees) and be descendants of the two covenant sons from the tribes of Judah and Joseph (as the two lampstands). Some members have suggested that the martyrdom of Joseph Smith and his brother Hyrum Smith (Assistant President from 1841 to 1844) are prototypes and they represent the future two witnesses (stated in Revelation) who will be sent to Jerusalem and be killed for their testimonies.


In traditional Seventh-day Adventist interpretation, as found in Uriah Smith and Ellen G. White, the two witnesses are the Old and New Testaments. They believed that the French Revolution was the time when the two witnesses were killed. Other historicists also consider the two witnesses in this way.


The Bahá'í Faith identifies the two witnesses as Muhammed, the founder of Islam, and Ali, the son of Abú Tálib. They consider Muhammad as the root and Ali the branch, comparable to Moses and Joshua. They interpret "clothed in sackcloth" to mean that they initially appeared to be of no consequence and without a new revelation because the spiritual principles of Islam would correspond closely with those promulgated in Christianity and Judaism. They identify the "beast" to be the Umayyads, who would wage spiritual war against them. The 1,260 days is interpreted as the 1,260 lunar years since the start of the Islamic calendar, corresponding to the Gregorian year 1844; the year the Millerite movement also predicted the return of Christ. The Bahá'í Faith recognizes the significance of 1844 as the year of the declaration of the Báb, bearing a new message from God and proclaiming the coming of Bahá'u'lláh, the Prophet-Founder of the Bahá'í Faith and promised return of Christ.


Marshall Applewhite and Bonnie Nettles (Do and Ti), the leaders of the UFO religious cult Heaven's Gate, initially claimed to be the two witnesses in the 1970s. According to their interpretation, they would be killed and resurrected before ascending to heaven in a spacecraft. They ultimately rebranded their "assassinations" as symbolic rather than actual death, owing to the ridicule they were subjected to by the media.Son Zaman Azizleri İsa Mesih Kilisesi, iki tanığın, modern İsrail ulusunda Yeruşalim'e (Yahudilere yükseltilen) gönderilen iki peygamber olacağına inanıyor.[18] [19] muhtemelen On İki Nisaplarının iki üyesi veya ilk Başkanlıkları kilise tarafından peygamber olarak kabul edilir. Bu iki peygamber, İsrail'in hem eski Kuzey hem de Güney krallıklarını (iki zeytin ağacı) temsil edecek ve Yahuda ve Yusuf kabilelerinden (iki kandil olarak) iki antlaşma oğlunun torunları olacak. Bazı üyeler, Joseph Smith ve kardeşi Hyrum Smith'in (1841'den 1844'e kadar Başkan Yardımcısı) şehit edilmesinin prototip olduğunu ve Kudüs'e gönderilecek ve ifadeleri için öldürülecek gelecekteki iki tanığı (Vahiy'de belirtilen) temsil ettiklerini öne sürdüler.


Uriah Smith ve Ellen G. White'da bulunan geleneksel Yedinci Gün Adventist yorumunda, iki tanık Eski ve Yeni Ahit'tir. Fransız Devrimi'nin iki tanığın öldürüldüğü zaman olduğuna inanıyorlardı. Diğer tarihçiler de bu iki tanığı bu şekilde değerlendirirler.


Bahai inancı, iki tanığı İslam'ın kurucusu Muhammed ve Ebú Talib'in oğlu Ali olarak tanımlar. Muhammed'i kök ve Ali'yi Musa ve Yeşu ile karşılaştırılabilir dal olarak görürler. "Çul giymiş" i, başlangıçta hiçbir sonucu olmadığı ve yeni bir vahiy olmadığı anlamına gelecek şekilde yorumluyorlar çünkü İslam'ın manevi ilkeleri, Hıristiyanlık ve Yahudilikte ilan edilenlerle yakından örtüşecekti. "Canavarı" kendilerine karşı manevi savaş açacak Emeviler olarak tanımlarlar. 1.260 gün, 1844 Gregoryen yılına karşılık gelen İslami takvimin başlangıcından bu yana geçen 1.260 ay yılı olarak yorumlanır; Millerci hareketin Mesih'in dönüşünü de öngördüğü yıl. Bahai İnancı, 1844'ün, Tanrı'dan yeni bir mesaj taşıyan ve Bahai inancının Kurucusu ve Mesih'in dönüşü sözü verilen Peygamber Bahaullah'ın gelişini ilan eden Bab ilanının yılı olarak önemini kabul eder.


UFO dini kültü Cennet Kapısı'nın liderleri Marshall Applewhite ve Bonnie Nettles (Do ve Ti), başlangıçta 1970'lerde iki tanık olduklarını iddia ettiler. Yorumlarına göre, bir uzay aracında cennete yükselmeden önce öldürülecek ve diriltileceklerdi. Medyanın maruz kaldıkları alay nedeniyle nihayetinde "suikastlarını" gerçek ölümden ziyade sembolik olarak yeniden adlandırdılar.

9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Hristiyanlıkta 7

Yedi Tılsım Derğahı Hıristiyanlıkta 7 sayısına kutsal sayı olarak Yeni Ahit (İncil)'te sıkça rastlanmaktadır. Mükemmellik sayısı olan Yedi, Tanrı'nın dinlenme gününü sembolize etmekte ve aynı zamanda

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page